– Vi vil ha miljøvennlege snøggbåtar så snart som råd, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp) i Vestland eit nyheitsbrev frå Vestland fylkeskommune.

Nullutsleppspilot

Det Fylkesutvalet no går inn for er modellalternativ B i saksførelegget. Det vart vedteke med 14 mot 3 røyster. Fylkesutvalet ber òg om at fylkesrådmannen legg til rette for utlysing av ein nullutsleppspilot.

Inntil hybridbåtar kan settast i drift, har fylkesrådmannen fått fullmakt til å inngå mellombels kontrakt (anten forlenging eller ny kontrakt) for perioden mai 2022 til utgangen av 2024, med høve til å avtale opsjon på 1+1 år.

Fylkesutvalet presiserer at det er viktig at fylkeskommunen oppnår økonomisk støtte frå verkemiddelapparatet. Det er ein føresetnad at løysinga sikrar god driftstryggleik, frekvens og regularitet.

Godt nøgd

Fylkesordførar Jon Askeland er godt nøgd med vedtaket.

– Vi skal fase ut dei konvensjonelle snøggbåtane for å få ned utsleppa. Det ønskjer vi så snøgt som råd. Hybridbåtar er ei god, driftssikker og miljøvennleg løysing. Graden av hybrid skal vi kome attende til i ny sak i november. Vi har og bede om at det blir lagt til rette for utlysing av kontrakt for snøggbåtar med nullutslepp. Dette er og ei sak vi må kome attende til, seier fylkesordførar Jon Askeland.