Trafikkulykke på Hagelsundbrua

Tre bilar involvert i trafikkulykke.