Politisk trenering og angst for å feile merkes gjennom utallige utredninger og undersøkelser. Spørsmålet om «hev» og «tildekk» har pågått i 17 år!

Norges Miljøvernforbund (NMF) kan opplyse om at det kun finnes en lovlig fremgangsmåte, U-864 må heves og sjøbunnen må renses for kvikksølv og ammunisjon (mikset farlig avfall). Tildekking i form av sjødeponi strider mot EØS-avtalens rettsakter (vanndirektivet, deponidirektivet, avfallsdirektivet og kvikksølvforordningen), OSPAR og Minamata konvensjonen.

NMF viser til et enkelt brudd for å anskueliggjøre alvoret i saken: 1999/31/EC Deponidirektivet artikkel 5.1: «Det tillates ikke å lagre flytende avfall i et deponi». Artikkel 5.3: «Det tillates ikke å lagre eksplosiver i et et deponi».

Dermed stryker planene om å tildekke mikset avfall, flytende kvikksølv og eksplosiver, på grunnlag av kun artikkel 5 i Deponidirektivet. 2000/60/EC Vanndirektivet virker inn på vannmiljøets helhet og tillater ikke en potensiell forverring av vannmiljøets kjemiske og økologiske tilstand. NMF har klaget Norge inn for EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for å få fortgang i sakene.

Anbud heving nå!. Et subseaselskap på Vestlandet er mer enn nok kvalifisert til å utføre heving og opprensking av sjøbunnen og nærmiljøets bedrifter kan sysselsettes i dette viktige opprenskingsarbeidet. Noe forurenset masse virvles opp eller lekker ut i forbindelse med arbeidet, det må aksepteres. Mange tror at torpedo-sprengstoff og annen ammunisjon er ustabilt. Forsvarsmateriell (FMA) har avgitt sin endelige rapport og er krystallklar på at det er ingen risiko forbundet med å håndtere torpedoer og ammunisjon.

Hev U-864 og fjern kvikksølv og ammunisjonsrester fra sjøbunnen. Hensynet til mennesket og miljø må gå foran hensynet til krigsgrav. Allikevel, levningene skal ivaretas på en respektfull måte!