Naturvernforbundet Nordhordland er bekymret for det som kommer frem i Avisa Nordhordland om at administrasjonen i Alver ønsker å flytte kloakkrenseanlegget i Knarvik fra Hagelsundet til Kvassneset. Saken skal opp i formannskapet nå torsdag.

Den grønne korridoren i Knarvik fra Lonena via elven ned til Kvassnesstemma og fjorden er et viktig landskapselement med stor positiv betydning for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Men korridoren er under angrep og trues av omfattende utbygging ved Lonena og nå også med kloakkrenseanlegget på Kvassneset. Grønne lunger står i fare for å bli punktert.

Dette skjer trass i at korridoren ligger helt sentralt i "bybildet" nær boligfelt, skoler og barnehager og parkeringsplasser for tilreisende. Områdene har svært høy bruksfrekvens, er godt tilrettelagt og bidrar til naturoppleving og rekreasjon.

Kvassneset har potensiale for videre utvikling som natur- og friluftsområde, ikke minst det som kan bli badevik ved sjøen om kloakkrenseanlegget ikke blir flyttet hit. Terrenget ned mot Osterfjorden er relativt flatt, lettgått og brukervennlig. Vi vil dessuten påpeke at tomten som er tenkt brukt til renseanlegget, i kommuneplanen ligger innenfor omsynssone for friluftsliv. Anlegget vil være i klar konflikt med et slikt planformål. Nærheten til både Kvassnesstemma, turstien og sjøen er høyst problematisk.

Vi er klar over at et renseanlegg i Hagelsundet også vil ha sine konflikter. Området er avsatt til friluftsliv med boligfelt i nærheten og har innslag av myr. Vi mener likevel sentraliteten, bruksfrekvensen og den samlete belastningen på korridoren Lonena-Kvassneset bør tilsi at Kvassneset blir vernet mot mer utbygging. Det vil kanskje gjøre renseanlegget 77 mill. kroner dyrere, men også natur og folkehelse har en pris. Den prisen kan hurtig utligne kostnadsforskjellen.

Tettsteder og byer slik som Bergen og Førde er opptatt av å beskytte og åpne naturkorridorer for å ta vare på biologisk mangfold og fremme friluftsliv og folkehelse i korridorene. Det kan skje ved å åpne opp vassdrag, legge ut nye tur- og sykkelstier og ved å overføre utbyggingsområder til LNF, helt i tråd med naturavtalen fra Montreal.

Vi mener dette er veien å gå også for Alver, Knarvik og Kvassneset.

Naturvernforbundet Nordhordland ber derfor formannskapet på møtet torsdag om å avvise administrasjonen sin tilråding om kloakkrenseanlegg på Kvassneset. Alt i alt er en skånsom utbygging ved Hagelsundet et bedre alternativ.