Det kjem fram i partiets alternative statsbudsjett for 2020, som blei lagt fram på Stortinget måndag.

SV sitt mål er å sørge for at grøne avgifter ikkje rammer usosialt, slik at dei med minst pengar å rutte med kjem dårlegast ut i den grøne omstillingen.

Partiet aukar CO₂-avgifta med 50 prosent, aukar veibruksavgiften på drivstoff og aukar flyavgiftene. Samtidig gir partiet skattekutt til hushald med normale eller lave inntekter, økt barnetrygd og redusert barnehagepris.

– Kjem ut i pluss

Partiets eige reknestykke viser at ein familie med to vaksne og to barn, den yngste i barnehage, med to dieselbilar, egen bustad og ein samla inntekt på 800-900.000 kroner vil måtte tole 3.120 kroner i auka drivstoffavgifter.

Men samtidig vil familien få skattekutt på nesten 8.000 kroner, 1.800 kroner i økt barnetrygd og 500 kroner i redusert makspris i barnehagen. Familien vil derfor sitte igjen med over 7.000 kroner ekstra, ifølge SV sin utrekning.

En einsleg utan barn som har bensinbil, inntekt på 400.000-450.000 og egen bustad vil ifølge SVs eksempel sitte igjen med 2.000 kroner ekstra.

En føresetnad i begge eksemplene er at man ikkje har formue.

Reverserer skattekutt

SV aukar i sitt alternative budsjett skattar og avgifter med 22,8 milliardar kroner på årsbasis. Det betyr at partiet i praksis reverserer skattekuttene som statsminister Erna Solberg (H) har gjennomført sidan ho overtok makta i 2013.

SV er derimot nøye med å understreke at det er de med formuar og høge inntekter som vil få skatteskjerpelser. Samtidig gjeninnfører partiet arveavgift.

SV kutter oljepengebruken med 2 milliardar kroner samanlikna med regjeringas budsjett. Partiet gjør omprioriteringar internt i budsjettet for 14 milliardar.

Styrker klimaordningar

I budsjettet aukar SV løyvingane til eksisterande grøne ordningar, vrir pengar vekk frå fossilstøtte og over til grøn støtte og opprettar nye ordningar som hjelper det grøne skiftet.

SV aukar tilskotet til Enova med 1,4 milliardar kroner, miljøteknologiordningen med 700 millionar og Nysnø med 1,1 milliardar. Samtidig aukar SV petroleumsskatten og overfører 100 millionar kroner frå fossil-forsking til annan forsking.

Opposisjonspartienes alternative budsjettår har liten reell politisk betydning utover å synliggjøre deira prioriteringar og satsingsområde.

Dei fire regjeringspartiene, som har fleirtal i Stortinget, la nyleg fram sin semje om neste års statsbudsjett.


(©NTB)