Straffebonanza i ellevilt strilederby

Radøy leverte ei utruleg opphenting i «kampen om strilelandet».