[Nettavisen]: Eit kort besøk i tannlegestolen kan fort koste deg tusenvis av kroner, spesielt viss tannlegen må fram med boret. Og må du gjere større behandlingar over fleire timar, kan ei månadslønn fort ryke ut av kontoen.

Men det er faktisk ei rekke tannbehandlingar du slepp å betale fullt ut. I Folketrygdlova er det lista opp 15 punkt kor du kan ha rett på heilt eller delvis dekka tannlegebehandling etter dei gitte trygdetakstane.

– Barn og unge, samt andre prioriterte grupper får kostnadsfri behandling i den offentlege tannhelsetenesta. Hovudregelen er at vaksne skal betale utgiftene til tannbehandling sjølv, men det finst enkelte unntak dersom du har visse sjukdommar, tilstandar eller skader, seier president Camilla Hansen Steinum i Den Norske Tannlegeforening.

(Saka held fram under bildet).

Regelverket avgjer

Helfos regelverk avgjer kven som får dekka tannbehandling. Tannlegane har, sidan dei sit på fagkompetansen, fått fullmakt til å vurdere kva tannbehandling ein pasient treng og om behandlinga kjem inn under innslagspunkta i regelverket.

– Helfo betaler ut stønad etter fastsette takstar, mens tannlegen eller tannpleiaren har fri prissetting. Det er derfor vanleg at du sjølv må betale ein eigendel. Mange tannlegar og tannpleiarar har avtale med Helfo om direkte oppgjer. Dei får då refundert den delen av behandlinga som Helfo dekker direkte, held presidenten i Tannlegeforeningen fram.

Blant tannbehandlingane som vert dekte er behandling for er sjukdommen marginal periodontitt (Pyrea), som er ein betennelsessjukdom i tannkjøttet og som i verste fall kan føre til at tennene fell ut. Dette er ein av tilstandane som toppar Helfos refusjonsliste.

– Dei aller fleste får ei form for betennelse i tannkjøttet i løpet av livet. Den milde varianten er når du pussar tennene og det begynner å blø litt i tannkjøttet. Og så er det 10 til 15 prosent som får den alvorlegaste forma, som i verste fall kan føre til at tennene losnar og fell ut. Den sjukdommar dukkar først opp etter fylte 40 år, fortel ho.

Slit du med hyposalivasjon, altså munntørrheit, er det også støtte å få. Staten dekker nemleg delar av rekninga.

– Dette er også veldig vanleg. Mange kan få munntørrheit som ei biverknad av medisinar eller ulike medikament som dei går på. Men du får ikkje staten til å ta rekninga viss du berre er tørr i munnen, du må også få dårlegare tannhelse av det, held tannlegepresidenten fram.

(Saka held fram under bildet.)

Tanngnissing og syreskadar

Personar som ikkje klarer å ta vare på seg sjølv eller dei som har sjukdommar som gjer at ei ikkje klarer å pusse tenner skikkeleg, kan også få dekka tannlegeutgiftene.

Gnissar du tenner så mykje at tennene blir nedslitne (attrisjon) eller har fått store syreskadar (erosjon), for eksempel på grunn av sure oppstøyt i så stor grad at du har problem med å tygge eller at det er store estetiske problem kan du få utgiftene dekka.

– Dette er også ei stor gruppe pasientar. Men det skal vere alvorlege syreskadar, og det skal både vere eit estetisk og funksjonelt problem for pasienten. Syreskadar ser vi berre meir og meir av som følge av aukande inntak av sure drikker, som brus, juice og vatn med smak, seier Hansen Steinum.

Skader du tennene dine i ei arbeidsulykke og får dette bekrefta av NAV, vil Helfo dekke delar av tannbehandlinga. Helfo yter også stønad til behandling av tannskadar viss du lir av ein sjukdom som kan gi fallskadar, for eksempel epilepsi. Føresegna omfattar berre skader oppstått under anfall.

DETTE DEKKAR STATEN

Etter folketrygdloven § 5–6 vert det gitt stønad til dekning av utgifter til og behandling utført av tannlege ved følgande tilstandar/tilfelle:

 • Sjeldan medisinsk tilstand
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulstar i munnhola, tilgrensande vev eller hoderegionen elles
 • Infeksjonsforebyggande behandling ved særlege medisinske tilstandar (organtransplantasjon, ulike krefttilstandar, hiv/aids)
 • Sjukdommar og anomaliar i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødde tilstandar)
 • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorleg tannslitasje/syreskadar)
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjonar mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhole eller på hud)
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikkje er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Sterkt nedsett evne til eigenomsorg hos personar som har varig sjukdom (tilstand som har vart i meir enn eitt år og forårsaka redusert tannhelse) eller varig nedsett funksjonsevne
 • Heilt eller delvis tanntap, utan eigne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke laustsittande protese)

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet/HELFO

Ikkje sikkert det blir gratis

Tannregulering har lenge vore dekka av staten. Mellom 40 og 100 prosent av trygdetakstane blir dekka, avhengig av kor alvorleg tilstanden er. Behandlinga må vere starta seinast det året pasienten fyller 20 år.

Det er den offentlege tannhelsetenesta som ved behov viser til kjeveortopeden, som igjen vurderer ut ifrå regelverket kor nødvendig det er med tannregulering. Det avgjer kor stor del av behandlinga som vert dekka.

– Helfo utbetaler stønad etter fastsette takstar, mens tannlegen eller tannpleiaren har fri prissetting. Det er derfor vanleg at du sjølv må betale ein eigendel. Mange tannlegar og tannpleiarar har avtale med Helfo om direkte oppgjer. Dei får då refundert den delen av behandlinga som Helfo dekker direkte, forklarer tannlegepresidenten.

Sjølv om ei behandling vert dekka 100 prosent av Helfo er det ikkje sikkert at behandlinga blir heilt gratis. Det er gjerne ein eigendel. Og viss tannlegen tar ei høgare pris enn trygda sine takstar, må du betale mellomlegget. Dette gjeld som regel både for offentlege og private tannlegar.

Les også

Trond har hatt 250 bilar – Hans siste vekker merksemd i Odda

Svimlande summar

Viss tannlegen din har inngått ein avtale om direkte oppgjer sender han eller ho rekninga for behandlinga direkte til Helfo. Du betaler berre eventuell eigendel og mellomlegg. Men har ikkje tannlegen din avtale med Helfo, må du legge ut for heile totalkostnaden for så å få betalt tilbake frå Helfo.

– Viss du ikkje kan betale for di eiga tannbehandling kan du søke om å få dekt utgiftene heilt eller delvis hos Nav. Dei vurderer saman med deg behovet ditt for økonomisk sosialhjelp, seier tannlegepresidenten.

Ho legg til:

– Kor mykje du kan få i stønad er avhengig av din familiesituasjon, tal på personar som høyrer til hushaldninga, busituasjonen med meir. Nav bestemmer stønaden etter ei individuell vurdering i kvar enkelt sak, seier tannlegepresidenten.

For eit avansert tannlegebehov kan rekninga fort komme opp i 100.000-150.000 kroner. Ein viktig ting å huske på er at det ikkje må gå meir enn seks månader frå behandlingsdato til Helfo mottar opplysningane. Elles kan deler av behandlinga bli avslått på grunn av at den er forelda.