Allereie i 1986 vart det sett av midlar til å utbetre strekninga på vegen mellom Vikane og Eikangervåg, men utan gang- og sykkelsti ville ikkje vegdirektoratet godkjenne planen.

Gang- og sykkelstien vart det ikkje noko av, og midlane vart vidareført til andre vegprosjekt i fylket. 35 år seinare er vegen framleis den same, og utan gang- og sykkelsti.

Dette har hindra utvikling i området, meiner kommunestyrerepresentant Heine Fyllingsnes (H), som sjølv er busett der. Gang- og sykkelsti er rekkjefølgekrav både for ny skule på Eikanger og eit større byggjefelt, som lenge har måtta stå på vent.

– Det skapar ein del frustrasjon her. No synest eg at det er på tide at det skjer noko. Det ser lovande ut, seier han.

Strekninga er med på lista over prosjekt i Nordhordlandspakken, og skal finansierast med bompengane som blir henta inn i Nordhordland.

Har håpet

I juni vedtok eit samrøystes kommunestyre i Alver andregongshandsaminga av detaljreguleringa for prosjektet.

Under kommunestyret spurte Fyllingsnes når det ville vere oppstart på prosjektet. Det kunne ikkje tenesteleiar for arealforvaltning i kommunen, Siril Therese Sylta, gi eit konkret svar på.

– Prosjektet vil gå vidare til prosjektering og grunnerverv om planen blir vedtatt, sa ho.

I detaljreguleringa står det at planen blant anna vil gi konsekvensar for eigedomane som grensar til utbygginga, og at det vil vere arealinngrep på private eigedomar. Ein einebustad må også sanerast.

Fyllingsnes trur mange grunneigarar er villige til å kome til einigheit i prosjektet. Han er positiv til at planen no går vidare, og har håp om at utbetringa endeleg kan bli realisert.

– Eg håpar og trur at det er det næraste vi har vore. Bygdefolket er kanskje litt skeptiske, men eg er litt meir optimist. Vi har øyremerka pengar, og i tillegg er det ein europaveg. Då er det større sjanse for at det blir noko.

Helst skulle han sett at det var staten som finansierte vegen, og ikkje bompengar.

– Vi har trass alt hatt pengane før. Men alt er jo dyrare no enn i 1986, og det er større krav, seier han.

– Aktiv dødshjelp

Dagens strekning står til stryk når det gjeld fleire krav, både innan breidde, geometri, sikttilhøve og tilbod for mjuke trafikantar, kjem det fram i detaljreguleringa for prosjektet.

Strekninga er også klassifisert som ein farleg skuleveg. Fyllingsnes er eitt av alternativa for plassering av nye Eikanger skule, men då vil ikkje E39 kunna nyttast som skuleveg, slik den er no.

Heine Fyllingsnes meiner strekninga er livsfarleg.

– Å ferdast på E39 forbi Fyllingsnes er nesten det næraste du kjem aktiv dødshjelp i Norge. Der går det nesten ikkje an å ferdast, seier han, og utdjupar:

– Det har vore mange ulykker her, spesielt i Fyllingsneskrysset. Det er dårleg sikt, og krysset ligg i ein sving. Det er veldig vanskeleg for mjuke trafikantar. Og dette er trass alt ein europaveg.

Berre sidan 2010 har det skjedd seks ulykker på denne strekninga, der éi var dødsulykke. Ulykkene har bestått av kollisjonar i kryss, på rett strekning og ved forbikøyring, utforkøyring og påkøyrsel av fotgjengar som kryssa vegen.

I seinare år har farten blitt sett ned på staden, og ein busshaldeplass har blitt flytta for å auke trafikktryggleiken.

Breiare veg og gang- og sykkelsti

Planen som no er vedtatt inneber å utbetre strekninga med breiare køyrefelt i begge retningar, med asfaltert skulder og god breidde i grøftene. Kryssa på strekningen vil også bli oppgraderte, lagt om, eller sanerte.

Vegen vil etter oppgraderinga vere på 3,25 meter breidde for kvar vegbane, med skuldrer på 1 meters breidde.

Det skal også etablerast separat gang- og sykkelsti langs vegen, med rabatt som skil den frå bilvegen. Kollektivhaldeplassar skal også oppgraderast.

Gang- og sykkelstien vil ligge nord for E39 frå Hageland Eikanger, fram til Best bensinstasjon, der den vil bli flytta over til sørsida gjennom ein undergang. Derifrå vil den halde fram på syd- og austsida av vegen, fram til den koplast på gang- og sykkelsti ved Eikanger.

Flyttar busslommer

Dagens kryss til Fyllingsnes vil få ei oppstramming, med meir markerte køyrebaner og ei dropeøy. I tillegg vil det bli lagt inn eit nytt kryss til Fyllingsnes, som skal tene eit nytt utbyggingsområde.

Dette krysset vil ligge kring 200 meter nord for Best bensinstasjon, men vil ikkje verte bygd før ein er sikker på at utbygginga i området vil bli gjennomført.

Den sørgåande busshaldeplassen ved krysset til Fyllingsnes er føreslått flytta nærare bensinstasjonen, medan den nordgåande haldeplassen som ligg i krysset er føreslått fjerna. Grunngjevinga for dette er krav til utforming og sikt.

Ønskjer om ein undergang frå krysset til Fyllingsnes over til gang- og sykkelvegen vert heller ikkje oppfylt, fordi stigninga er for bratt til å sikre universell utforming.

Det vil vere mogleg å anten krysse vegen ved krysset, eller å gå på eit planert areal på utsida av rekkverket fram til bensinstasjonen.