Alver kommune er nesten tre år inn i sin første valperiode, og innan neste kommuneval, hausten 2023, må politikarane ta ein revurdering av den politiske styringsstrukturen i kommunen.

I dag sit det 47 representantar i kommunestyret. Kvar av desse har i tillegg eit verv i eitt av dei fem utvala:

  • Formannskap
  • Helse og omsorg
  • Oppvekst, kunnskap og kultur
  • Næring
  • Areal, plan og miljø

Dei siste månadane har eit utval beståande av fleire av gruppeleiarane i dei politiske partia gått gjennom heile den politiske styringsstrukturen, og lagt fram eit forslag til endringar.

Dei mindre endringane, til eksempel endra møtetid for fleire utval og tydelegare reglar på taletid, stilte alle seg bak. Endringar i tal representantar og utval var det derimot usemje om.

Eit knapt fleirtal falt ned på å redusera talet representantar til 35, og talet utval til tre:

  • Formannskap (får næringsutvalet sine oppgåver)
  • Levekår (Slår saman helse og oppvekst)
  • Areal, plan og miljø

Dette forslaget har no vore ute på høyring, og i løpet av juni skal politikarane i formannskapet og kommunestyret vedta den oppdaterte strukturen. Då vil talet representantar bli den store diskusjonen.

Les også

Fleirtalet i Alver bør tenka seg om før dei slankar kommunestyret

Dette meiner dei ulike partia no:

Senterpartiet

– Me har vore tydelege på at me primært ønskjer å halda fram med 47 representantar, seier Jostein Hellestveit.

Senterpartiet meinar at Alver framleis er ein ny kommune, og at utfordringar som følgje av pandemien, gjer at ein ikkje har eit godt grunnlag for å endra noko no.

I tillegg meiner Hellestveit ein ikkje kjem vekk i frå at færre representantar kan gje dårlegare representasjon i ein stor kommune, sjølv om det er partia sjølve som nominerer representantar.

Partiet vil lytta til kva dei andre partia meiner, men ønskjer eit kompromiss som kjem så nært deira standpunkt som mogleg.

Òg når det gjeld utval vil partiet i utgangspunktet halda fram som i dag, men dette bør diskuterast i større grad når ein har bestemt tal representantar, slik at ein unngår at utval blir for store.

Primærønske:

Representantar: 47

Utval: Fem: Formannskap, helse og omsorg, oppvekst, kunnskap og kultur, næring og areal, plan og miljø.

Arbeidarpartiet

I utvalet som har sett på styringsstrukturen, har Øyvind Oddekalv gått inn for at kommunestyret bør ha 35 representantar, og at det bør vera tre utval inkludert formannskapet.

Kva partiet vil gå inn for når saka kjem til politisk handsaming, er ikkje heilt klart enno.

– Eg vil ikkje forskottere noko på konklusjonen til Arbeidarpartiet, seier han.

Han seier dei ønskjer tre utval, slik som føreslått, men at partiet ikkje har fastsett noko tal representantar.

Primærønske:

Representantar: Ikkje bestemt.

Utval: Tre: Formannskap, levekår og areal, plan og miljø.

Uavhengige

Dei uavhengige, tidlegare FNB, gjekk i utvalet for styringsstrukturen inn for å gå ned til 41 representantar. Det er dei villige til å vika på.

Morten Klementsen seier dei vil følgja Senterpartiet, så lenge dei får kutta næringsutvalet, og lagt oppgåvene inn i formannskapet.

– Me har trur dei går betre inn der, for då kan ein sjå dei store linjene i prosjekta, og få oversikt over kva ting vil kosta, seier han.

Han meiner det vil bli dårlegare representasjon om ein går ned til 35 representantar, men seier at partiet er villige til å bevega seg litt frå 47.

Dei er òg villige til å sjå på ei samanslåing av helse- og omsorgsutvalet og oppvekst-, kunnskap- og kulturutvalet.

Primærønske:

Representantar: 47

Utval: Fire: Formannskap, areal, plan og miljø, helse og omsorg, oppvekst, kunnskap og kultur.

Høgre

– Me stiller oss i utgangspunktet bak forslaget, men er opne for å diskutera, seier Thomas Larsen.

Larsen viser til at ein ved valet i 2019, berre ville mista eitt postnummer frå representasjonen i kommunestyret om ein hadde hatt 35 representantar.

– Talet representantar er ikkje avgjerande for å sikra eit godt lokaldemokrati. I ei undersøking frå KS, var ikkje talet representantar blant dei tre viktigaste tinga.

Han legg til at ein i intensjonsavtalen landa på 47 representantar heilt i siste liten, og at avtalen alltid har vore å vurdera talet etter første periode.

Primærønske:

Representantar: 35

Utval: Tre: Formannskap, levekår og areal, plan og miljø.

Kristeleg Folkeparti

– Førebels er me delte i gruppa, seier Astrid Aarhus Byrknes.

Det er spesielt talet representantar det står på, og Byrknes ønskjer difor å høyre kva medlemmane meiner. Partiet har medlemsmøte onsdag.

Partiet gjekk inn for 35 representantar og tre utval i utvalet som har sett på strukturen, men det kan altså endra seg.

Sjølv kunne Byrknes halde seg til talet utval ein har i dag, men er einig i å endra talet representantar.

– Samstundes, om eg skal vera ærleg, er eg i tenkjeboksen. Det er ikkje så opplagt, dette, og det har kome forskjellige innspel me må sjå på.

Primærønske:

Representantar: Ikkje bestemt.

Utval: Ikkje bestemt.

Miljøpartiet dei Grøne

Saman med to av dei andre «Miljøkameratane» i kommunestyret, Raudt og SV, ønskjer MDG å halda på dagens struktur, både med representantar og utval.

– Me vil ha fleirtal for noko som liknar mest mogleg på det, seier Leif Johnsen.

Han meiner det er viktig for å ha eit sterkt lokaldemokrati, og vil i tillegg starta eit prøveprosjekt for å styrka lokaldemokratiet ytterlegare.

– Me ønskjer å prøva med bygdeutval, og det synest me er spennande. Det kan byggast på grendelag og utval. Nokre bygder er godt organiserte på det, medan andre ikkje har slike forum. Kanskje det kan stimulera grendene til å organisera seg, seier han.

Primærønske:

Representantar: 47

Utval: Fem: Formannskap, helse og omsorg, oppvekst, kunnskap og kultur, næring og areal, plan og miljø. Vil i tillegg ha bygdeutval.

Framstegspartiet

– Me går for 35. Me har sett på andre kommunar rundt Bergen, og vurdert at det kan vera eit greitt tal, seier Nina Øvreås.

Ho meiner det blir feil å visa til at ein får betre geografisk representasjon i kommunen med flerie representantar, og at det er opp til nominasjonskomiteane i kvart parti.

– I det første valet hadde me Lindås på førsteplass, så Meland og så Radøy. Og så skal representantane jobba for heile Alver, og ikkje berre èi sak, seier ho.

Øvreås meiner òg at kommunen bør ha tre utval, og seier ho har god erfaring med at formannskapet hadde næringsutvalet sine oppgåver frå Lindås.

I tillegg trekk ho fram eit anna punkt frå det nye styringsdokumentet som ho er nøgd med; at alle politiske møter skal starta klokka 09:00.

– Skal ein ha med folk som har barn i barnehage, kan ein ikkje sitja i møter til langt på kveld.

Primærønske:

Representantar: 35

Utval: Formannskap, levekår og areal, plan og miljø.

Raudt

Saman med MDG og SV ønskjer Raudt å halda på noverande tal representantar og utval, i tillegg til å testa ut bygdeutval.

Vår haldning er at skal ein gjera ei revurdering, bør det vera ei styrking av lokaldemokratiet. Bygdeutva kan vareta den spreidde busetnaden i den store kommunen, seier Alexander Helle.

Han meiner hovudutfordringa ikkje er kor mange representantar kommunestyret har, men kommunikasjonen ein har med innbyggjarar.

– Ellers har det gått kort tid sidan samanslåinga, og det har vore to spesielle år. Det er vanskeleg å måla effekten av systemet me har hatt.

Ein reduksjon i talet representantar kan òg få spesielt store konsekvensar for dei minste partia, meiner Helle.

Primærønske:

Representantar: 47

Utval: Fem: Formannskap, helse og omsorg, oppvekst, kunnskap og kultur, næring og areal, plan og miljø. Vil i tillegg ha bygdeutval.

Venstre

– Så langt tenkjer me at det er naturleg å behalda det me har. Kanskje ikkje akkurat 47, men deromkring, seier Sveinung Toft.

Han meiner dei siste åra har gått fort, og at forskjellige omstende gjer at det ikkje er ideelt å laga ein heilt ny struktur for Alver no.

– Det er greitt å ha eit representativt og breitt samansett kommunestyre. Legitimiteten til kommunestyret må vera god, og då er det viktig at folk frå ulike miljø og stader er representerte.

Partiet kan òg vera med på å gå ned i alle fall eitt utval, og er villig til å diskutera om ein skal kutta fleire utval.

Primærønske:

Representantar: 47

Utval: Tre-fire: Formannskap, areal, plan og miljø, levekår (helse og oppvekst), næring.

Sosialistisk Venstreparti

Anna Nordlund opplyser at partiet held med MDG og Raudt. Dei ønskjer å behalda talet representantar kommunestyret har i dag, og det same talet utval.

I tillegg ønskjer partia å starta eit prøveprosjekt med bygdeutval, noko dei meiner vil styrka lokaldemokratiet ytterlegare.

Primærønske:

Representantar: 47

Utval: Fem: Formannskap, helse og omsorg, oppvekst, kunnskap og kultur, næring og areal, plan og miljø. Vil i tillegg ha bygdeutval.