I den ferske budsjettavtalen er dei borgarlege partia samde om å innføre ei ny grense for kor mange elevar det kan vere i klassene i barneskulen, skriv Firda onsdag kveld.

Den såkalla lærarnorma har vore eit stridstema under budsjettforhandlingane, og KrF har kjempa hardt for å få innført ei slik grense.

Mellom anna i Sogn og Fjordane har dette vore eit tema, der lærarar fortvilar over at dei har for mange elevar å ta hand om. 

Ifølge NRK er dei fire borgarlege partia samde om å innføre ein lærarnorm som sikrar maksimalt 16 elevar i 1. til 4. klasse, og maksimalt 21 elevar i 5. til 7. klasse frå og med hausten 2018.

Frå hausten 2019 skal talet visstnok justerast til høvesvis 15 og 20.