Sukkeravgift, slutt på juryar dyrare alkohol: Dette er dei nye reglane for 2018

Oslo  20171024.
Etter at Coop mega kjørte 30 kr for kiloen i helgen i forbindelse med et jubileum har flere kjeder hengt seg på. Blant annet Europris, Kiwi og Rema 1000 er blant kjedene som har hengt seg på og redusert prisene på smågodt kraftig. 
Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Oslo 20171024. Etter at Coop mega kjørte 30 kr for kiloen i helgen i forbindelse med et jubileum har flere kjeder hengt seg på. Blant annet Europris, Kiwi og Rema 1000 er blant kjedene som har hengt seg på og redusert prisene på smågodt kraftig. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Dette er blant de mange små og store endringar som skjer ved årsskiftet

DEL

*Sukkeravgifta aukar med 83 prosent og avgifta på brus og andre alkoholfrie drikkevarer aukar med 42,3 prosent. Siste ord er likevel ikkje sagt i saka, som NHO har klaga inn for ESA.

*Skatteklasse 2 fjernast. Det vil ramme ektepar der den eine parten tener lite.

*Skattefritak for korttidsutleige av egen bustad fjernast. Inntekta frå leie kortare enn 30 dagar skal skattleggast som kapitalinntekt.

*Skattesatsen på alminneleg inntekt reduserast frå 24 prosent til 23 prosent.

*Aksjerabatten aukar frå 10 til 20 prosent. Aksjeeigarar slepper å betale formuesskatt for meir enn 80 prosent av aksjanes reelle verdi.

*Kommunen får plikt til å melde frå til den kommunale barnevernstenesta ved tvangsinnlegging av gravide rusmiddelavhengige.

*Ny AAP-ordning (arbeidsavklaringspengar). Maksimal stønadsperiode reduserast frå fire til tre år, og vilkåra for forlenging vert skjerpa. Perioden for å ta imot arbeidsavklaringspengar som arbeidssøkar utsides frå tre til seks månader.

*Juryordninga avviklast til fordel for ein meddomsrett med to fagdommarar og fem lekdommarar.

*Alle under 30 år som går på Nav, skal nå få eit tilbod om arbeid, aktivitet eller utdanning før to månader er omme.

*Helsepersonell får plikt til å vareta barn som er pårørande til søsken og barn som er etterlatne etter foreldre og søsken.

*Regelen om nedgang til 66 prosent kompensasjon for foreldre som pleier alvorlege sjuke barn etter eitt år, fjernast. Det blir 100 prosent kompensasjon i inntil fem år.

*Loven om likestilt foreldreskap trer i kraft. Delt bustad skal komme først i lovavgjerda, varslingsplikta før flytting utsides frå seks veker til tre månader, og det innførast meklingsplikt dersom foreldra ikkje er einige om at barnet skal flytte.

*Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slår seg saman til Trøndelag fylke som følge av regionreforma.

*Landet får fire nye samanslåtte kommunar: Færder (Nøtterøy og Tjøme), Larvik (Larvik og Lardal), Indre Fosen (Leksvik og Rissa) og Holmestrand (Hof og Holmestrand, samt Sande frå 2020).

*Vigselretten overførast frå landets tingretter til kommunane.

*Registrere turistfiskarar får økt kvoten frå 15 til 20 kilo, men det inkluderer såkalla troféfisk – fangst av storfisk.

*antibiotikareseptar vil berre gjelde for ti dagar av gangen, bortsett frå på blå resept.

*Det innførast strengare kriterium for å få legemiddel på blå resept.

*Det blir forbode å bruke skjult nummer ved telefonsal, og det innførast eit forbod mot at frivillige organisasjonar sender førespurnad om økonomisk støtte som står fram som eit krav om betaling.

*Fristen for å krevje eingongsregulering av festeavgifta utløpar. Etter 1. januar 2018 kan grunneigar berre justere opp avgifta når kontrakten fornyast dersom ikkje anna er kontraktfestet.

*Nye postreglar opphevar skiljet mellom A- og B-post.

*For oppdrettarar av mink og rev innførast det strengare regler for å betre dyrevelferda.

*Årsavgifta for køyretøy vert lagt om og blir fakturert via bilforsikringa. Det blir også moglegheit til å dele opp betalinga av avgifta gjennom året.

*Grensen for frådrag for gåver til visse frivillige organisasjonar aukast frå 30.000 kroner til 40.000 kroner

*Avgiftene på alkohol aukar med 1,6 prosent, og avgiftene på røyk og snus aukar med høvesvis 1,5 og 1,9 prosent.

*Innføring av digital sjukmelding over hele landet. Sjukemelde arbeidstakarar kan ta imot og sende sjukmeldinga elektronisk til arbeidsgivar.

*Kravet om at man må ha medlemskap i folketrygda for å ha rett til hjelpemiddel, vert oppheva.

*Den reduserte CO₂-avgifta på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemjøl- og fiskemjølsindustrien vert oppheva.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken