Stenger to oppdrettsanlegg i Masfjorden: Så dårleg miljø på djupna at fisk ikkje overlever

Artikkelen er over 3 år gammel

To andre må redusere produksjonen då Fylkesmannen peikar på uakseptable miljøtilhøve i fjorden.

DEL

Fylkesmannen trekk tilbake utsleppsløyva frå Erko Seafood AS for lokalitetane Bergsvik og Barlingebotten i Masfjorden. Havforskingsinstituttet og Engesund Fiskeoppdrett får redusert løyve på lokalitetane Knappen/Solheim, Smørdalen og Ådnekvamme. Det opplyser Fylkesmannen i Hordaland på sine heimesider tysdag.

– Miljøtilstanden i Masfjorden er kraftig redusert den siste tida, skriv Fylkesmannen.

For lite oksygen for fisken

– Hydografiske målingar i Masfjorden har vist at oksygennivået i dei djupaste delane av fjorden er blitt lågare enn det fisk treng for å overleve, opplyser Fylkesmannen.

«Årsakene til endringane er samansette. Historiske data viser at vassutskiftinga i Masfjorden har vore ujamn, det har gjerne gått 10 til 13 år mellom kvar stor utskifting av bassengvatnet i fjorden. Samstundes som det har vore ei lengre periode utan utskifting av bassengvatnet, har akvakulturproduksjonen i fjorden auka.» opplyser Fylkesmannen vidare og peiker på at utskifting av det djupe bassengvatnen ser ut til å vere ein generelt trend i terskelfjordar på Vestlandet.

– Dette kan vere ei følge av klimaendringar og endringar i meteorologiske tilhøve som vi veit er viktige drivkrefter bak slik vassutskifting. Når botnvatnet i terskelfjorden ikkje blir skifta ut, blir effektane at utslepp av organisk materiale frå oppdrettsanlegga større.

– Uakseptabelt nivå

Fylkesmannen skriv på sine heimesider at det i samband med tildeling av utsleppsløyve i 2011 og 2012 blei gitt pålegg frå fylkesmannen om overvaking av djupvatnet i Masfjorden. Pålegget vart gitt for å undersøke om fjorden tolte dei auka utsleppa og vere ei oppfølging av utrekningar oppdrettar hadde fått utført. Denne overvakinga vart ikkje gjort før i 2016. Fylkesmannen fekk første rapport 16. desember 2016. Resultatet viste at det hadde vore nedgang i oksygennivået i bassengvatnet sidan 2012. No var oksygenmettinga i den djupaste delen av fjorden under kritisk grense for at fisk skal kunne overleve. Målingar i 2017 viser at tilstanden ikkje har endra seg til det betre.

– Når miljøtilstanden i resipienten har utvikla seg til det uakseptable, er det naudsynt med tiltak. Masfjorden har langt lågare kapasitet til å tole utslepp frå akvakultur enn ein tidlegare trudde. Vi veit ikkje kor lenge effekten av dei auka utsleppa vil verke på fjorden, opplyser Fylkesmannen.

Artikkeltags