– Vi har for få vernepleiarar i forhold til korleis vi ønsker å ha det for å levere optimale tenester.

Det seier Meland-rådmann Martin W. Kulild om situasjone. Meland kommune manglar nemleg både sjukepleiarar og vernepleiarar.

Kommunen lyser no ut fleire faste stillingar i helsesektoren, både ved sjukeheimen og i heimetenesta. Mellom anna tre 100 prosent stillingar som vernepleiarar ved heimetenesta og tre 100 prosent sjukepleiarstillingar ved sjukeheimen.

Har pengar, manglar folk

Det er sett av ressursar til å tilsette folk i stillingane, men fleire av stillingane har stått tomme om lag eit år. Kommunen har ikkje lukkast i å få tak i kvalifiserte søkarar.

– Det er synd at vi har pengar, men ikkje får tak i folk. Det er veldig beklageleg at vi ikkje har folk i stillingane, sidan vi ønsker å levere betre tenester enn det vi gjer. Tilbodet er forsvarleg, men vi kunne levert betre, seier Kulild.

Britt Romarheim, leiar ved Meland heimeteneste, fortel at mangelen på sjukepleiarar ser ut til å løyse seg no, men at dei framleis slit med mangel på vernepleiarar.

 

Avisa Nordhordland har i fleire artiklar i vår skrive om at kapasiteten på sjukeheimen er sprengd, og at fleire opplever at brukarar dei meiner skulle vore på sjukeheim, blir verande i heimesjukepleia.

Høgt press på heimetenesta

Mangelen på vernepleiarar, kombinert med mangelen på sjukeheimsplassar, gjer til at heimetenesta slit med tung belastning. Det blir difor også vanskelegare å gje eit godt nok tilbod til psykisk utviklingshemma og brukarar med spesielle behov. Nokre brukarar som skulle hatt vernepleiarar, manglar no dette.

 

– Vi slit med å gi gode nok tenester, fordi vi manglar fagpersonell, slår Romarheim fast.

– Presset på heimetenesta er sterkt, og det er endå verre no i sommar når det er lite fast personale til stades. Vi får det til, men vi hadde vore betre stilt om vi hadde hatt desse fagpersonane på plass, seier Romarheim.

I gang med prosjekt

Ho viser til at dei no er i gang med eit prosjektet der ein går grundig gjennom tenestetilbodet, og organiseringa av tenestene. Dette skal leggast fram i løpet av hausten.

– Då er håpet at vi ser kva som kan gjerast annleis, og kva som skal til for å betre situasjonen, avsluttar ho.

Kulild håpar også at dette prosjektet ved hjelpe på situasjonen.

– Vi må ha ein dialog med politikarane på korleis tenestene skal organiserast framover, seier Kulild.

– Skal vi kunne levere gode tenester må vi ha rett folk på rett plass, og ein må ha rett kapasitet. Per no er det til dømes for få vernepleiarar i forhold til korleis vi ønske å ta det for å levere optimale tenester som folk er tilfredse med.

Også han legg vekt på kor viktig det er å ha rett fagpersonell med rett kompetanse til å løyse dei ulike oppgåvene.

 

Men om ein ikkje får tak i folk med rett kompetanse til å løyse oppgåvene, kan det skje ei negativ utvikling. Då kan det klart bli ei stor belasting om ein kjenner på at ein ikkje får levert den kvaliteten ein ønsker å levere. Det er inga god kjensle.

Kulild legg til at han også trur samanslåinga mellom Meland, Lindås og Radøy kan verke positivt inn på situasjonen.

– Rekruttering av vernepleiarar er noko fleire kommunar slit med. Men når dei tre kommunane går saman, kan ein trekke veksel på fagmiljø i alle kommunane.