Gå til sidens hovedinnhold

Held politiet lovnadane?

Artikkelen er over 2 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

24. august 2016 tromma politimeistaren i Vest saman alle ordførarane i sitt distrikt til dialogmøte om NÆRpolitireforma. Målet med reforma var (er?) eit meir tilgjengeleg og tilstadeverande politi med god lokalforankring og samhandling. Politiet skulle vera operativ, synleg og tilgjengeleg. Ein skulle ha kapasitet til både å førebyggja og etterforska. Gjennom eit kompetent og effektivt nærpoliti skulle ein sikra innbyggjaranes tryggleik.

Les også

Senterpartiet: – Politireforma ber gale av stad

 

Vidare vart me orienterte om at me skulle få likare polititenster med betre kvalitet over heile landet.

Det vart utarbeidd ein risiko- og sårbarheitsvurdering (ROS-vurdering) av dei tenestestadane i Vest politidistrikt som vart føreslått nedlagde. Her heiter det m.a.:

• «Legges tjenestestedene ned er det sannsynlig at politiansatte flytter ut fra de folkefattige områdene. Dermed mister politiet den detaljerte lokalkunnskapen som kan bidra til å løse oppdrag på en smidig måte.

• Politiets tilgjengelighet og nærhet til de minste lokalmiljøene er ikke forankret i politilokaler som står tomme store deler av uken. Det finnes konsekvensreduserende tiltak som ivaretar både kravet til tilgjengelighet og nærhet på bedre måter, og samtidig bedre ivaretar de øvrige målene med reformen.»

Les også

Politidekninga i Nordhordland: «Det er all grunn til å vere uroa for stoda i politiet»

 

ROS-vurderinga omtalte vidare ei rekke såkalla konsekvensreduserande tiltak knytta til kommunar som mistar tenestestaden. M.a. skulle dei nye tenestestadane organiserast slik at:

• Dei var meir robuste og bærekraftige.

• Dei skulle kunne tilby eit meir mobilt politi som kan vera der folk bur i større grad.

• Tilbod, tilgjengelegheit, responstid og synlegheit skulle styrkast.

• Mobile einingar skulle kunne opprettast der det trengs.

• Arbeidsmetodikk, betre teknologi og organisering skulle gjera det mogleg å etablera det som vart kalla «Politiarbeid på staden».

• Ein såkalla Politikontakt skulle sikra betre kontakt med kommunane.

Les også

« Me var dei som effektiviserte mest i den tida eg var med, men eg føler ikkje det er mykje gevinst for det no»

 

Vidare skulle politirådet profesjonaliserast, politiets nettsider byggast ut for å betra samhandlinga med innbyggjarane og styrka samarbeidet med kommunen om beredskap.

Desse «avbøtande tiltaka» var ein føresetnad for å kunna leggja ned 20 lensmannskontor:

«Ut fra denne ROS-vurderingen og under forutsetning av at de risiko- og sårbarhetsreduserende tiltakene som er beskrevet over, iverksettes med støtte fra den tjenesteenheten og geografiske driftsenheten tjenestestedet organiseres under foreslår vi…………..»

Les også

Justisministeren taus om politikrisa i Nordhordland

 

Eg stiller spørsmål om føresetnadane for å kunna leggja ned dei 20 lensmannskontora er til stades.

Spørsmåla me som bur i kommunar med nedlagde lensmannskontor vil vurdera nærpolitireforma utifrå er:

• Har me fått eit politi som er meir tilstadeverande med god lokal forankring?

• Er politiet meir operativ, synleg og tilgjengeleg?

• Har politet kapasitet til å førebyggja og etterforska?

• Har nærpolitireforma gitt oss eit politi som sikrar innbyggjaranes tryggleik?

Kort sagt: Held politiet lovnadane sine i NÆRpolitireforma?

Les også

Avisa Nordhordland meiner: Politiet må få fleire ressursar

Les også

Medan den einaste politipatruljen i Nordhordland var på oppdrag i Åsane, fekk politiet melding om ein knivepisode i Gulen

Les også

Ordførarar rasar mot politikutt i Nordhordland: – Desse stillingane skal på plass att!

Les også

Lensmannen fortvilar: Sju politistillingar forsvann frå Knarvik på eit halvt år

 

Kommentarer til denne saken