Vedtaka frå dei tre hovudorganisasjonane blei overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) onsdag ettermiddag.

Partane i offentleg sektor kom til semje om ei ny pensjonsordning for 800.000 offentleg tilsette i starten av mars. Sidan har ei rekke forbund halde uravstemmingar om resultatet. Motstanden mot avtalen har vore stor i deler av medlemsmassen.

Forbund bunde til den fjerde samanslutninga, Akademikerne, vil ta stilling til avtalen i løpet av juni. Der vert det ikkje avhalde uravstemmingar.

 

Klart fleirtal

– Vi er fornøgd med å komma i mål etter ein langvarig prosess. Medlemmene har no gitt tilslutning til at offentleg sektor får ein god og berekraftig pensjonsordning som sikrar både dei yngste og eldste medlemmene, seier LOs første nestleiar Peggy Hessen Følsvik.

89 prosent av LO-medlemmene som deltok i uravstemminga, stemte ja.

– Unio har sagt ja til ny ordning. Vi har fått ei god og solidarisk tenestepensjonsordning for medlemmene, seier Unio-leder Ragnhild Lied.

Det blei ja frå alle av Unios 13 forbund, opplyser ho.

– Dagens ordning var dårleg tilpassa pensjonsreforma og måtte endras. Den nye løysinga gir offentlege tilsette betre utteljing av å stå lenger i arbeid, samtidig som man ivaretar omsynet til dei som må gå av tidleg, anten på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, seier første nestleiar i YS, Erik Kollerud.

Les også

Kommuneoverlegen på Fedje svarer eks-rådmannen: En rådmann som kan ha sparket seg selv

 

Innførast i 2020

Fleire tillitsvalde og lokale forbund og foreiningar har dei siste månadene mobilisert mot avtalen, som dei meiner favoriserer dei som er heldig nok til å ha helse og ein type jobb som gjer at dei kan stå lenge i jobb, men som vil gje slitarane ein altfor dårleg pensjon.

Den nye pensjonsordninga skal innførast frå 2020 for tilsette som er født i 1963 og seinare. Tilsette født før 1963 beheld dagens pensjonsordning.

Fakta om ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. 

* Et flertall av medlemmene i LO, YS, Unio i offentlig sektor har sagt ja til avtalen.

* Forbundene i Akademikerne tar stilling til avtalen i løpet av juni.

* Den nye ordningen skal den etter planen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere.

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:

* Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

* Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

* Det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et «slitertillegg».

* Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

* Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

* Nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere skal forhandles om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre i offentlig sektor.