Partiet De Kristne (PDK) er mot utstrakt globalisering. Vi ønsker å beskytte og bevare nasjonalstaten. En sterk og fri nasjonalstat sikrer demokrati og frihet i en turbulent og usikker verden. Vi vil sikre kontroll over landets grenser.


Å være mot globalisering betyr på ingen måte at man isolerer seg eller er innadvendt. Som et lite land med en åpen økonomi er Norge avhengig av et vidt og godt samarbeid med andre land. Dette har vi deltatt i i mange år. Dagens vekt på utstrakt globalisering er ikke noen forutsetning for et slikt samarbeid. Utenrikspolitikken må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med Grunnloven. Norsk suverenitet må ikke avgis i strid med Grunnlovens paragrafer 1 og 115.

 


PDK er mot FNs globale migrasjonsplan. USA og flere andre land har holdt seg unna denne avtalen, men vår regjering har sluttet seg til den. PDK oppfatter FNs migrasjonsplan som et skjult angrep på nasjonalstaten. Noen har argumentert med at FNs migrasjonsplan «vil gjøre det lettere å få til returavtaler» (med hjemlandene til personer som skal returneres etter endelig avslag på asylsøknad). Men alle land har en åpenbar moralsk plikt til å ta i mot egne borgere. Hvilken verden ville vi få hvis ingen land brydde seg om dette?

Å nekte å ta i mot egne borgere er et brudd på alle prinsipper for internasjonalt samkvem. Det er gode grunner for å hevde at en slik holdning burde utløse sanksjoner fra andre land, for eksempel kutt i bistandspenger. Skal man få til et fungerende internasjonalt samarbeid, må alle bidra og ta ansvar. Det burde ikke være nødvendig å måtte inngå en internasjonal avtale i regi av FN for å få statsledere til å forstå dette. Vi har allerede internasjonale regler og praksis som dekker dette behovet.

 

FNs migrasjonsplan representerer en overnasjonalitet som i praksis bidrar til flere multikulturelle samfunn og globalt orienterte samfunnsløsninger på ellers regionale og lokale problemstillinger. Dette vil medføre at nasjonalstaten gradvis blir undergravd. PDK kan overhodet ikke se at Norge vil være tjent med en slik samfunnsutvikling. Noen ganger kan man få inntrykk av at EU og FN har ansatte som er mer opptatt av sin egen karrieremessige utvikling knyttet til de globale institusjoner enn hva som er mest tjenlig for medlemslandene. Vi kan ikke la disse få bestemme fremtiden til landet vårt. Vi må være herre i eget hus.

Det er fullt mulig å hjelpe nødlidende mennesker uten globalisering. PDK mener at mennesker som hovedregel bør hjelpe så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressursene. For de pengene man bruker på å gi en asylsøker opphold i Norge, kunne man ha hjulpet mange, mange flere i deres eget land eller i nærmeste trygge naboland. Dette vil dessuten være mer rettferdig. Det er neppe de mest hjelpetrengende som har ressurser til å reise helt til Norge og søke asyl.

Les også

«Me hadde ikkje gjort eit spesielt godt val. Men eg hugsar på valkvelden fekk eg ein telefon frå Kåre Gaulen som sa at «No kan du gå og legga deg som ordførar». Eg fekk jo heilt sjokk»

 


Den norske samfunnsmodellen bygger i stor grad på befolkningens opplevelse av samhørighet og å være i samme båt, noe som bidrar til høy arbeidsmoral, samhold og skattevilje. En stor grad av globalisering kan true denne samfunnsmodellen. Ved høy innvandring av mennesker fra andre kulturer risikerer man at samfunnslimet svekkes og at fellesskapsfølelsen og opplevelsen av samhørighet forvitrer. Skulle dette skje, vil det neppe være mulig å beholde velferdsstaten i sin nåværende form. Grunnlaget for en velferdsstat er nettopp at det foreligger en opplevelse av samhørighet og fellesskap. Dette er nærmere beskrevet i boken «Nasjonalstaten – velferdsstatens grunnlag» av Sigurd Skirbekk. I mange land i verden ville det ikke være mulig å ha en velferdsstat etter nordisk modell, helt enkelt fordi en slik fellesskapsfølelse ikke finnes der. Slik bør det ikke bli i vårt land.

Internasjonalt samarbeid er svært viktig. Men vi kan ikke være så «tolerante» eller «verdinøytrale» at vi lukker øynene for vår egen kulturarv. Vår kristne kulturarv er en av de aller viktigste årsakene til at Norge er et land som folk flykter til og ikke fra. Det er først og fremst denne kulturarven som har gjort Europa til Europa. I møte med andre kulturer og religioner er det viktig å huske på dette. Et samfunn som ikke står for noe, vil falle. PDK vil bevare og styrke Norges kristne kulturarv. En slik kulturarv er en suksessfaktor.

 


Historisk erfaring viser at flerkulturelle eller flernasjonale stater ofte er skjøre og ustabile. Nasjonalstater er de overlegent mest stabile statene. Velger man nasjonalstaten, kan man ikke tillate ubegrenset innvandring, for da undergraves staten og de kulturelle og etiske verdiene denne er bygget på. Formålet med innvandring er å styrke det eksisterende samfunnet i landet ved å hente inn folk som deler dets kulturelle verdier og kan gi et bidrag til statens utvikling og velstand. Da blir vi også bedre istand til å hjelpe folk i land som ikke er så velutviklet, eller til å kunne ta inn de som har et reellt behov for beskyttelse slik som forfulgte kristne og etniske minoriteter. Europas suksess er basert på et felles kristent verdigrunnlag og stabiliteten i nasjonal tilhørighet og identitet.


Mvh,


Bjørn Humblen

Leder PDK Alver