I innspelet skriv dei at dei ikkje set seg imot ei områderegulering av Midtmarka og Rotemyra, men at dei likevel meiner omfattande utbygging i området er ein forfeila strategi.

Dei meiner at ein i planlegginga må framheva og utvikla dei grøne verdiane i området.

Dei peiker òg på at utbygginga som er planlagt i Lonena vil kunne forsterke verdien og auke bruken av Flatøy og Håøy som fritidsområde.

«Midtmarka er ein viktig del av opplevinga der ho ligg som ein urørt naturkorridor inn mot Håøya» skriv dei i innspelet, og merkar seg at også sjøområda og strandsona har ein tilsvarande verdi i området.

Nordhordland Turlag deler liknande tankar i sitt eige innspel. Dei rår til at området «bør ha ein urørt korridor der ein gjennom uskadd natur kan ta seg fram til Håøy som vi legg til grunn skal vernast totalt til friluftsføremål».

Turlaget skriv òg at dei ønskjer at allmennretten framleis skal gjelde strandsona i området, og

– Ønsker det skal vere ei grøn lunge

Naturvernforbundet er opne for bygging av mindre bustadfelt og opprusting av det lokale vegnettet, men seier nei til omfattande bustadutbygging.

«Vi ønskjer at Flatøy og Håøya skal vera ei grøn lunge også i framtida og ønskjer oss tiltak som støtter opp under denne verdien, t.d. sjøsportssenter og regionalt museum» skriv Naturvernforbundet.

Dei ber også om at eigne undersøkingar av naturmangfaldet i tiltaks- og influensområdet, særleg i sjø, blir ein del av konsekvensutgreiinga for planane.

Fakta

30. april var saka oppe til politisk behandling i fylkesutvalet i Vestland. Dei gjorde følgande vedtak:

Vedtak

1. Fylkesutvalet ser at forslaget til områdereguleringsplan for Midtmarka og Rotemyra har gode intensjonar om å stø opp om ei berekraftig og attraktiv utvikling i Bergensområdet, men ved å legge opp til for stor bustadetablering i høve befolkningsprognosane for innbyggjartal i Alver kommune, vil det vanskeleggjere satsinga på dei eksisterande sentera i kommunen.

2. Fylkesutvalet meiner at kommunen bør utsetje handsaminga av områdereguleringsplanen til ein har fått utarbeida ny kommuneplan slik at ein får gjort ei heilskapleg vurdering av bustadbehovet og senterutviklinga i den nye kommunen. Dersom kommunen ikkje utset handsaminga fremjar fylkesutvalet motsegn til planen på følgjande punkt:

b) Fylkesutvalet meiner planforslaget opnar for meir detaljhandel enn det som er tillate for i regionalt planføresegn for handel jf. Regional plan for attraktive senter i Hordaland. Utfordringa vert forsterka av at føresegnene i områdeplanen er opne for at ein kan lokalisere hotell, kontor, tenesteyting, bustader og detaljhandel i alle senter- og kombinertområda i plan.

Dette var i tråd med fylkesrådmannenen sitt forslag og vart vedteke med 12 røyster (A, Sp, MDG, SV, KrF, V, FNB).

Silja Ekeland Bjørkly (H) sette fram dette forslag:

«Alternativ: Fylkesutvalet har ingen merknader til områdereguleringsplan for Midtmarka ogRotemyra, Alver kommune.»

Dette fekk berre fem stemmer (Høgre og Frp) og fall.

Fylkesutvalet er arbeidsutvalet til fylkestinget. Utvalet tek avgjerdsler i saker det har delegert mynde til og kjem elles med innstillingar til fylkestinget.

Fylkestinget har valt 17 medlemer til fylkesutvalet. Fylkesutvalet møtast om lag ein gong i månaden. Fylkesordføraren leiar møta i fylkesutvalet.

Trur det kan skade det bustadmønsteret i Nordhordland

Som fylket og fylkesmannen har gjort, stiller Naturvernforbundet spørsmål ved samanhengen mellom størrelsen på planen og den venta folkeveksten.

Dei skriv at Frekhaug og Knarvik har stort fortettingspotensial, og at det planlagde talet bustader i kommunen ikkje står i forhold til den venta folkeveksten, som ifølge SSB sitt lågaste alternativ, er på 4500 innan 2040.

«Med andre ord vil det bli stor overkapasitet i bustadmarknaden i Alver om ein samstundes med utbygginga på Flatøy skal fortetta i Knarvik og Frekhaug pluss sikra vekst i dei ytre og indre bygdene» skriv dei, og legg til at dei planlagde bueiningane i Midtmarka kan vere til skade for eit desentralisert bustadmønster i Nordhordland.