Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til tal frå Statistisk sentralbyrå frå mars som viser at over 5.000 færre hadde staten som arbeidsgivar i 2017. Men dei 5.000 er i røynda berre «organisert ut» frå det offentlege som arbeidsgivar, ifølgje Difi. Eigentleg auka talet på statstilsette med 900 personar til 166.000 frå 2016 til 2017, skriv Dagens Næringsliv.

I 2017 blei blant anna det statlege Jernbaneverket til statsføretaket Bane Nor. Mens berre vel 300 av dei tilsette blei verande i det nyetablerte Jernbaneverket, fekk 4.500 tilsette formelt sett ny arbeidsgivar i statsføretaket. Det same skjedde med om lag 1.600 tilsette som fekk ny arbeidsgivar da kyrkje og stat skilte lag.

Fleire andre offentlege etatar har vakse merkbart under den sitjande regjeringa. Området til Kunnskapsdepartementet har auka med 890 fleire tilsette, og omtrent like mange fleire tilsette er det til saman blitt i politi- og lensmannsetaten og i Arbeids- og velferdsetaten, viser analysen frå Difi.

På den andre sida er utlendingsetaten redusert med 250 tilsette etter fallet i talet på asylsaker. Samferdselsdepartementet har redusert staben med 384 stillingar etter effektivisering i Vegvesenet. Departementet til Framstegspartiet-leiar Siv Jensen, Finansdepartementet, har redusert staben med 150 tilsette frå 2016 til 2017.