Barnehagedagen 14. mars 2023 setter i år søkelys på betydningen av flere ansatte i barnehagen med slagordet «Liten og stor». Den lave bemanningen som er i barnehagene, gjør bestemmelsen i barnehageloven om «barnets beste» til et vanskelig krav å innfri.

Både Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager slår fast at personalet skal handle ut i fra barnets beste, og det skal være tilstedeværende voksne.

Videre står det i rammeplanen «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» Barn trenger voksne som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov».

Politiske dokumenter og dessuten ny og oppdatert forskning på barn og barns utvikling er med på å underbygge akkurat dette. Barn trenger tydelige og trygge voksne som er tett på den tid de er i barnehagen.

I 2023 går ca 93 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehage i Norge. Samfunnsutviklingen har ført oss i den retning at barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og vi som jobber i barnehagen blir derfor en viktig del av et barns liv, faktisk er vi med og legger føringene for fremtiden. Vår utdanningspolitikk tar sikte på å utvikle mennesket til gagnlige og selvstendige mennesker, samt likhet og likeverd.

Nå er det på tide å ta bemanningskrisen på alvor og vise politisk vilje til nettopp handle ut ifra barnets beste. Dagens bemanningsnorm er rett og slett utilstrekkelig til å kunne ivareta barns individuelle behov. Barnehagefolk ønsker ikke lenger å gå hjem og føle at de ikke strekker til eller at de ikke gjør jobben sin på grunn av at ansvaret og kravene er urealistiske i forhold til rammene.

Kvalitetsbegrepet er definert i flere politiske dokumenter som omhandler barnehagen. Det sier blant annet:

  • Gode barnehager er positive for barns språklige, kognitive og sosiale utvikling, og er viktig for å utjevne sosiale ulikheter.
  • Barnehager av høy kvalitet kan ha positiv effekt som varer livet ut.
  • Barnet utvikler seg særlig mye i de første leveårene.

Så hvorfor er det så få STORE i barnehagen når det er så mange små som trenger et fang, en hånd, ett blikk, en voksen som kan støtte og veilede barnet? Slik at barnehagen kan tilby barnets beste med:

  • Et godt og inkluderende leke-og læringsmiljø.
  • Tidlig innsats til barn som har behov for det.
  • Støtte barnets trivsel og helhetlige utvikling.