Midlertidige unntak knytta til eksamen og fag- og svenneprøvar

For at så mange lærlingar som mogleg skal kunne gjennomføre planlagde fag- og svenneprøver i vår, har kunnskapsdepartementet lempa på krava midlertidig.