Følgende uttalelse ble vedteke på representanskapsmøte i LO Nordhordland 6. november. 

Alle arbeidstakarar må få pensjonsopptening frå heile inntekta si. Får ik-kje alle det no er det gjerne nokon som tenkjer. Nei er svaret der. Da-gens tenestepensjon i privat sektor er utforma slik at bare rundt tre av ti arbeidstakarar får pensjonsopptening frå heile inntekta si. Og igjen er det dei som har minst frå før av som faller utanom her og. Det er nemleg fleire kriteria som må være oppfylt før ein har rett til opptening på OTP.

•Kun inntekt som overstige folketrygdas grunnbeløp (1G) teller. 1G er for tiden 96.883 kr.

•Du må ha ein stillingsprosent på over 20%.

•Må være tilsett i over eit år.

•Må være fylt 20 år.

Det er anslagsvis éin million nordmenn som ikkje får pensjonsopptening frå fyste krone, og svært mange er ikkje klar over det sjølv. Det kan gjerne være deg som leser dette innlegget.

Dette er ein blodig urettferdig ordning som hengar igjen frå tiden før Pensjonsreforma ble gjennomført i 2011. Eit av grunnprinsippa i Pen-sjonsreforma er at man skal få opptening for all inntekt man har gjen-nom yrkeskarrieren. Difor fjerna ein besteårsregelen og andre reglar som avgrensar oppteninga til Folketrygda. Det er på tide å sluttføre Pen-sjonsreforma ved å sikre at også lågtlønte – og særleg kvinner – får same rettigheitar som det som er vanleg i høgtlønte mannsyrke.

Les også

Vi meiner: «Om millionlønn til rådmannen sender riktig signal, kan i alle fall diskuterast»

 

Mens mange som jobbar i mannsdominerte høglønnsyrker oftare får pensjonsopptening for alle kronene de tener, er det i typiske kvinneyrke som servering, overnatting, reinhald og varehandel vanlegare med lo-vens minimum: Den seiar to prosent opptening bare for den delen av inntekta som overstige éin gangar Folketrygdas grunnbeløp (1G), som for tiden er på 96.883 kroner.

Arbeiderpartiet og SV har fremme eit viktig forslag om tenestepensjonar som skal behandlast av Stortinget.

Stortingets finanskomité gjennomførte 27. september ein høyring om sa-ken. Komiteen skulle vidare behandle forslaget til lovendring fram til inn-stillinga skulle leggast fram 23. oktober. Dette er no utsett og blir mest sannsynleg ikkje lagt fram før etter nyttår. Vi vet allereie at regjerings-partia Høyre og Frp har vendt tommelen ned for ein rettferdig teneste-pensjonsordning, og at deira partner Venstre antakeleg vil følge dem. Derfor blir det avgjerande kordan Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti stiller seg.

Det er vårt håp at disse to partia ser nødvendigheita av eit rettferdig pensjonssystem.