Renovasjon er ikke lenger det det var, søppel. I dag er avfall både en ressurs, og et miljøproblem. Skal man omforme avfall fra et miljøproblem til en ressurs, krever det tiltak og strategier både lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjenbruk og sirkulærøkonomi er ord som nå preger diskusjonen om avfall. Det meste kan gjenbrukes, det må bare settes i et system.

I dette perspektivet er det viktig med offentlig styring, og kommunene er viktige aktører her, som innsamlere av husholdningsavfall. Skal man utvikle renovasjonsektoren gjennom nytenkning og kompetanseheving, kreves det at hvert ledd i denne kjeden kobles sammen for å hente ut den beste effekten. Transportører av avfall er en viktig brikke i denne kjeden.

 

Mer enn 150 kommuner i Norge ble berørt av konkursene i RenoNorden og Veireno i fjor. Konsekvensen av disse konkursene viste også hvor viktig denne bransjen er. Hentes ikke avfallet, går det på samfunnssikkerheten løs. Dette har vi ikke minst sett internasjonalt i bl.a. Napoli, New York og Brasil.

Fagforbundets kamp for at kommunene selv skal hente avfallet, er selvsagt knyttet til å gi de ansatte verdige arbeidsforhold, gode lønns- og arbeidsvilkår og en god pensjonsordning. Det er rimelig at renovatørene har de samme vilkår, som øvrig kommunalt ansatte, og ikke blir utsatt for sosial dumping. Men vi er også opptatt av renovasjonens samfunnsmessige nytte og betydning, og det er det heldigvis mange som har forstått. Det handler om helse og samfunnssikkerhet.

 

Ved å ta transporten av avfall selv, får de ansatte faste ansettelser og forutsigbare inntekter. Mange kommuner/IKSer som driver i egenregi har erfart av sjåførene etablerer seg i kommunene med egen familie. Drift i egenregi er derfor også god distriktspolitikk.

•Renovasjon er en lovpålagt oppgave som skal drives etter selvkostprinsippet Det er urimelig at noen skal hente ut et overskudd for en tjeneste som skal drives i balanse. Det er innbyggerne som betaler denne merkostnaden.

•Det er få aktører i markedet. Dette gjør at det er vanskelig å definere hva som er markedsprisen.

•Kragerø kommune driver nå transporten selv og har redusert renovasjonsavgiften med 17%. SIRKULA IKS (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten) har utredet at å selv ikke gir økte kostnader.

•Anstendige lønns- og arbeidsvilkår sikres best hvis kommunen driver selv. Renovasjonsbransjen er i rivende utvikling og er et viktige i kampen mot global oppvarming og for et rent miljø. Dette krever stadig utvikling og ny kompetanse. Å se verdikjeden i sammenheng er derfor viktig. Dette taler også for å drive dette selv.

•Når kommunene driver selv betyr det lavere utgifter til anbudsutforming, behandling og oppfølging, og politikerne kan styre gjennom vedtak og ikke via kompliserte kontrakter.

•Det er en trend i tiden at kommuner overtar transporten av husholdningsavfallet. Dette gjelder svært mange av de kommuner som er berørte av konkursen i RenoNorden, men 28 kommuner i Trøndelag har også sagt opp avtalene med lokale transportører og overtatt det i egen regi.

•Gjennom å drive renovasjonen selv, får man også direkte demokratisk kontroll og styring av virksomheten.

•NGIR har siden RenoNorden konkursen drevet i egenregi. Dette er noe som har fungert kjempebra og kalkyler viser at prisen er konkurransedyktig.