Ved forrige kommunestyremøte i Meland hadde Kommunenes Sentralforbund (KS) en orientering om sin Lokaldemokratiundersøkelse for 2018. Resultatene fra denne undersøkelsen er direkte skremmende lesing.

Det første spørsmålet/utsagnet i undersøkelsen fra KS er: Som regel kan en stole på løftene fra politikerne her i kommunen. Her svarte så mye som 52% av innbyggerne at dette utsagnet passer svært dårlig/passer ganske dårlig.

Samme undersøkelse er gjennomført hos politikerne i kommunen, og her svarte bare 19,2% av kommunestyrerepresentantene at dette utsagnet passer svært dårlig/passer ganske dårlig.

Snakk om stor dissonans mellom lokalpolitikernes oppfattelse og oppfattelsen til dem disse tjener, nemlig innbyggerne.. Undersøkelsen det refereres til er offentlig og kan leses på www.bedrekommune.no - for her finnes det enda mer sprengstoff i lokaldemokratiets disfavør.

Utsagnet: De som har gode personlige forbindelser i kommunen/kommunepolitikken, får lettere ivaretatt sine interesser, - får følgende dom fra innbyggerne: Hele 58,8% av befolkningen mener at dette utsagnet passer godt/svært godt. Her svarer 0% av lokalpolitikerne i Meland at utsagnet passer svært godt, og 26,9% svarer at dette passer ganske godt.

Det er til sammen 14 utsagn i denne undersøkelsen som gjennom Opinion er presentert for innbyggerne, samt en del ekstra påstander som kun politikerne har svart på, som gjelder forholdene mellom politikere og administrasjon.

Da dette er et leserbrev, og undertegnede også er folkevalgt i Meland, ber jeg om at lokalavisene ser nærmere på de gjenstående påstandene i undersøkelsen, og bruker sin tilmålte pressestøtte i så henseende.

Jeg vil trekke frem to episoder lokalt i Meland som jeg tror har svekket innbyggernes tiltro til våre politikere.

1.) Meland kommune arrangerte som kjent rådgivende folkeavstemning i spørsmålet om ny storkommune sammen med Lindås og Radøy. Her var svaret fra folket nei, men flertallet av politikerne i Meland kommunestyre ville ikke ta dette ad notam, og refererte bl.a. at folkeavstemningen ikke var bindende, men rådgivende.

2.) Som ivrig Nei til bom-mann i mange år, vil jeg også trekke frem de lokale politikernes bom-ja som en av grunnene til den lave politiker-tilliten. Interessegruppen Nei til bompenger i Nordhordland hadde i 2015 en undersøkelse utført av NORFAKTA følgende dom fra innbyggerne i Meland vedr. Meland kommunestyre sitt endelige vedtak om å gå inn for datidens Nordhordlandspakke: 67% av innbyggerne svarte nei, 11% vet ikke og kun 22 % av innbyggerne var for daværende pakke. Politikerne i Meland kunne igjen ta sine innbyggere på alvor, men valgte i stedet, etter en omkamp å si ja til en bompengepakke som ikke var ønsket.

Håpet er jo at politikerne i Meland, Lindås og Radøy, som også har vært med i samme KS-undersøkelse tar folkemeningene mer på alvor ved neste korsvei.. Dette er etter min mening svært viktig, når en i denne KS-undersøkelsen kan lese at innbyggerne ikke har den store tilliten til de folkevalgte.

Nå skal det påpekes at undersøkelsen for Meland, Lindås og Radøy ligger pluss/minus på samme nivå som landsgjennomsnittet. Dette viser at vi har et dårlig tillitsklima mellom folket, og politikerne som er valgt til å være deres ombudsmenn-og kvinner på landsbasis. men dette fakta frigir ikke at våre kommuner er lite lydhøre for folkemeningene lokalt!

Det er ikke bare i Norge, som tidligere år har hatt høy grad av tillit til sine politikere som er i demokrati-trøbbel.

EU publiserte i mars 2018 sine undersøkelser om demokrati, og på direkte spørsmål om innbyggerne i EU-land hadde tillit til sine lokalpolitikere, svarte 72% av finnene at det hadde de. I andre enden av listen kom Kroatia, der kun 23% hadde tillit til sine lokalpolitikere. Meland ligger 2% under gjennomsnittet av EU-land når det gjelder tillit til lokalpolitikerne viser tall fra EU.

Vi nordmenn må ta disse tallene alvorlig. Norge er ikke demokratiets vugge, men vi har alltid «trodd» at vi var med de beste i klassen når det gjaldt demokrati-tillit. Her er det er det en stor jobb å gjøre fremover, og vil en være snill, kan en påstå at det finnes et vesentlig forbedringspotensiale.

Det er aldri feil å høre på folkemeningene!

Med demokratisk hilsen

Morten Klementsen

Folkevalgt i Meland