I dagens avis kan me visa til tal som seier at krangelen om det som kyrkja likar å kalla for samkjønna ekteskap, fører til medlemsflukt frå kyrkja. I 2016 mista kyrkja i Nordhordland heile 229 medlemmer medan berre 19 melde seg inn. Dei førre åra var tala høvesvis 95 og 59 utmeldingar i 2015 og 2014. Prost Geir Sørebø stadfestar overfor avisa Nordhordland at han sjølv kjenner til folk som har meldt seg ut av nett denne grunnen. Han seier og at flest utmeldingar skjer i Meland og Lindås. Det er og dei sokna med flest trusfellesskap utanfor Den norske kyrkja.

LES OGSÅ: Vigsle av likekjønna par - kva vedtok eigentleg Kyrkjemøtet i 2017?

Sørebø viser til at dei som melder seg ut er det han kallar for relativt aktivt kristne som melder seg ut fordi dei opplever kyrkja som for liberal.

Det er forståeleg at det for mange kan opplevast som at deira forståing av bibelen vert utfordra. Det er og fullt forståeleg at dei tykker dette er vanskeleg. Difor flyktar nok mange til kyrkjesamfunn der dei kan snakka med likesinna og sleppa å verta utfordra på sine haldningar. Det er eit omgrep for det, og det er ekko-kammer. Det er trist at folk går til det steget at i staden for å vera med og prøva å endra kyrkja i ein retning som dei aktive brukarane kan einast om, heller melder seg ut og stiller seg på utsida. Men det er diverre ei utvikling me ser på fleire plassar i samfunnet vårt for tida. Då mister dei og sjansen til å vera med og påverka. Då bør dei heller ikkje klaga over vegen kyrkja går i, når dei sjølve står på utsida.

LES OGSÅ: Klar tale om vigsle av homofile: – Prestane er grå og gamaldagse

Det som skjer i folkekyrkja no er at den tilpassar seg samfunnet me lever i. Dei sluttar å stenge ute ei gruppe menneske og er heller med på å gje homofile rettar som resten av samfunnet allereie har. Dei vel å ikkje halda nokon utanfor. Og det må ein applaudera.

Størst av alt er kjærleiken. Om den er mellom mann og kvinne eller kvinne og kvinne eller mann og mann, er heilt underordna

Avisa Nordhordland

 

Kyrkja har vore gjennom store endringar dei siste åra. Barn fødd utanom ekteskap får døypa seg, skilde får gifta seg på nytt og kvinner kan vera både prestar og biskopar. Men er du så syndig som å forelska deg i nokon av same kjønn, byrjar dei mest konservative å sjå raudt. Dei kjempar ein tapande kamp.

LES OGSÅ: 13 av 15 prestar i Nordhordland nektar – Berre Tone vil via homofile

Avisa Nordhordland vil gje ros til kyrkjemøtet som faktisk opna for at homofile kan få gifta seg i kyrkja, om dei ynskjer det. Då viser dei openheit og rausheit. For som me alle veit, størst av alt er kjærleiken. Om den er mellom mann og kvinne eller kvinne og kvinne eller mann og mann, er heilt underordna i denne samanhengen.

Størst av alt er kjærleiken. Om den er mellom mann og kvinne eller kvinne og kvinne eller mann og mann, er heilt underordna

Les også

– Eg trur ikkje det er så lett for enkelte kristne, homofile tenåringar å få slengt eit nei frå 13 prestar rett i fleisen