Øksnesmarka? Hvorfor Øksnesmarka?

Skaper splid: Bruken av naturområdet Øksnesmarka er framleis ei heit potet i Austrheim. Med knapt fleirtal er det vedtatt i kommunestyret at området skal regulerast som næringsområdet. Foto: Kjell Matre

Skaper splid: Bruken av naturområdet Øksnesmarka er framleis ei heit potet i Austrheim. Med knapt fleirtal er det vedtatt i kommunestyret at området skal regulerast som næringsområdet. Foto: Kjell Matre

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meiningar

Arbeiderpartiet og deler av Høyre i Austrheim kommunestyre har vedtatt med sitt flertall at Øksnesmarka skal legges ut til «Næringsvirksomhet» i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen ligger nå ute til høring, med frist til 15.02.2018 for å komme med merknader som skal følge den videre behandling.

Men, i saksdokumentene finner vi ikke hva som legges i «Næringsvirksomhet». Kan det være lagring av farlig avfall fra Nordsjøen? Kan det være vedlikehold av båter som venter på kaiplass på Mongstad? Tungindustri? Forurensende virksomhet, ikke etter loven, men likevel plagsomt for de som sokner til området?

Det er for meg vanskelig å ta stilling til dette forslaget når man ikke vet hva for aktivitet som kommer. Ordføreren sier da også i sitt brev til aksjonsgruppa «Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen», datert 05.09.2017: «Før det føreligg ein reguleringsplan for området er det umogeleg å seie noko om ei eventuell utbygging». Med dette bekrefter ordføreren at hva som kommer må vi vente å se. For meg blir dette for usikkert!

Videre ser vi i planforslaget at området ikke er knyttet opp til noe offentlig vei. Skal adkomsten bare skje fra sjøsiden? Hvorfor ikke da bruke en av øyene til dette formålet? Men, jeg tar det for gitt at det også er tenkt adkomst på land. Hvor? Gjennom boligfeltene på Årås? Fra Øksnesveien? Om dette svarer ordføreren i brev til aksjonsgruppa av 05.09.2017: «I og med at det ikkje eksisterer konkrete planar for utbygging er det ikkje mogleg å seie noko om kor tid ein eventuell veg vert bygd og kor ein slik veg vil gå». Da har vi så langt: Ingen opplysninger hva for tiltak som skal etablere seg i Øksnesmarka. Ingen opplysninger om hvor adkomsten til område blir etablert og hvem som blir berørt.

I «Vassbruksplanen for 2017 – 2027» som ble vedtatt enstemmig i 2017, står det å lese på side 24: «Det er ikkje forventa nyetableringar av vassforbrukande industri i kommunalt forsyningsområde i planperioden». Da spør jeg AP og Høyre i kommunestyret: Skal dere etablere næringsvirksomhet i Øksnesmarka uten vannforsyning til området?

Som beboer i Åråsfeltet har jeg engasjert meg i dette forslaget om å rasere Øksnesmarka og Åråsvågen. Og jeg er ikke alene! Jeg har truffet mange gjennom de standene som aksjonsgruppa har gjennomført, både på Mastrevik Torg og ved Mongstadkrysset. Og det er flere som er direkte uenige med det AP foreslår her og sier at dersom dette blir vedtatt blir de å stemme på et annet parti ved valget 2019. Men dette har vel AP kalkulert med i sitt forslag, så hvorfor er det så viktig for AP å få vedtatt dette?

Det er uro blant innbyggerne i denne delen av Austrheim og blant tilreisende som bruker området, det være seg hytteeiere eller som bruker Øksnesmarka mer sporadisk, lag/organisasjoner. Signaler som jeg også har fanget opp er at ikke alle grunneiere som blir berørt eller kan bli berørt, har interesse av å gi fra seg deler av sin eiendom til dette formålet.

Ordføreren sier om dette i sitt brev til aksjonsgruppa: «Austrheim kommune har ikkje praksis for å ekspropriere eigedomar og det må stå store samfunnsverdiar på spel om dette vert gjort i Øksnesmarka». Så hvorfor tvinge dette gjennom? Ligger det noe annet bak som vi ikke vet om?

Jeg avslutter med å sitere fra kommunen sin egen bestilte rapport vedr. konsekvensutredning gjennomført av Multiconsult i forbindelse med kommuneplanbehandlingen: «Kommunen meiner det er trong for meir industriareal i kommunen. Utfordringa er at Øksnesmarka har store verdiar for naturmangfald, trua artar, viktige naturområder og friluftsområder. Dette er ikkje-fornybare ressursar som ikkje kan erstattast. Øksnesmarka tilrås fortsatt å vere LNF».

Tore Svendsen, beboer i Åråsfeltet

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags