Så var hennes tydelig stemme tilbake i regjeringen. Denne gangen i posisjonen som eldre- og folkehelseminister. Dette til noens glede og andres sorg. I disse valgkamptider kan man undre seg på om hun fikk dette vervet for å fremme god eldre- og folkehelsepolitikk for oss alle, eller mer ensidig en sentral posisjon for å fremme FrP sine populistiske ytringer.

Det er flott at FrP og Listhaug ser på eldreomsorg som viktig. De eldre bygget det samfunnet vi har i dag, og de er fortsatt viktige støttespillere for mange av oss. Så er det likevel alltid nødvendig undersøke hva som ligger bak slike utsagn. Hvordan vil Listhaug og FrP bidra til god eldrepolitikk? Ønsker vi at finansieringsansvaret for eldreomsorgen skal flyttes lenger vekk d.v.s. fra kommune til stat? Ønsker vi større grad av privatisering av sykehjem, og at de eldre selv kan velge tjenesteyter ved hjemmestjenester? Hvordan påvirker det arbeidsvilkårene og arbeidsmiljøet for tjenesteyterne? Vil det bidra til å gjøre dem gode?

Det har ikke blitt snakket så mye om at hun også skal være folkehelseminister. Folkehelsearbeid ligger mitt hjerte nært. Listhaug skal nå ha ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som " fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller." https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/lover-og-forskrifter/folkehelseloven, 05.05.19.


Det er Helsedirektoratet som har ansvar for denne loven. FrP ville ikke følge deres råd i folkehelsemeldingen om nei til pappvin. Helsedirektoratet viste til at alkohol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og diabetes type 2. Norge har forpliktet seg til redusere tidlig død som følge av disse sykdommene med en tredjedel innen 2030. De så blant annet på hva de hadde gjort i Australia hvor de selger maks enlitersstørrelser. Der så man at man reduserte alkoholinntaket ganske mye. FrP skyldte på innvandring når det i samme folkehelsemelding ble skrevet om økning i barnefattigdom. Utfordringer må bekjempes med formålstjenelige tiltak, ellers vil de ikke virke. Det vil si tiltak som bekjemper det som faktisk bidrar til barnefattigdom. En forsker sa at økningen i barnefattigdom skyldtes økning i inntekt til de aller rikeste.

Med Listhaug sin retorikk finner jeg det vanskelig å gi henne tillit til at hun vil kjempe for en god folkehelse for oss alle, og for utjevning av sosiale helseforskjeller. Men, vi får håpe det er gode folk rundt henne som kan bidra konstruktivt til at folkehelsen ikke er helt på ville veier.

Sølvi Vatnøy

Tillitsvalgt i Alver KrF