Matvareprisane gjekk opp i januar etter julehandelen. Det siste året har likevel transportprisane bidratt mest til at konsumprisen har auka med 1,8 prosent.

Prisoppgang på matvarer og alkoholfri drikke etter julehandelen bidrog til ein auke i prisstiginga frå desember til januar. Totalt steig matvareprisane med 2,9 prosent i årets første månad. Det gjorde at prisstiginga totalt enda uendra frå desember til januar, medan kjerneinflasjonen (KPI-JAE) gjekk opp med 0,4 prosent, skriv Statistisk sentralbyrå.

Kjerneinflasjon er det Noregs Bank følger med på når den skal sette renta, og prisstiginga er justert for avgifter og energiprisar.

Høgare prisstigning enn venta

Frå januar i fjor til januar i år har likevel konsumprisane steget med 1,8 prosent, medan kjerneinflasjonen auka med 2,9 prosent.

Med det er prisstiginga høgare enn det som var venta på førehand. På førehand hadde Nordea Markets regnet med ein auke i kjerneinflasjonen på 2 prosent, medan Noregs Bank anslo ein auke på 2,2 prosent.

– Mykje av oppgangen ser ut til å bli driven av ein slags «catch-up»-effekt i importert prisstigning som ein stund har vore lågare enn kronesvekkinga skulle tilseie. Marknaden har begynt å spekulere i rentekutt frå Noregs Bank, men med dagens tal skal vi truleg sjå langt etter det, skriv analytikar Joachim Bernhardsen i Nordea Markets' morgonrapport.

Transport trakk prisane opp

Prisane på transport har bidratt mest til oppgangen det siste året. Drift av personlege transportmiddel og transporttenester viste prisoppgangar på høvesvis 5,8 og 6,7 prosent frå januar 2019 til januar 2020.

På den annan side har prisstiginga blitt dempa av ein nedgang i straumprisane. Prisane på elektrisitet inkludert nettleige falt 22,7 prosent frå januar 2019 til januar 2020.

(©NTB)