Leserinnlegg vedr. utbygging av Midtmarka - Flatøy

Av

Unikt naturområde for frilufts- og rekreasjonsformål ute for salg. 3-4000 boliger og 10-12 000 innbyggere med tung infrastruktur skal bygges på rekreasjons- og friluftsområdet Midtmarka på Flatøy. Har våre folkevalgte i Alver mistet perspektivet for klimautfordringen og Norges internasjonale forpliktelser til å verne om natur, biologisk mangfold og bærekraft?

DEL

MeiningarEn kan undre seg over hva som skal til for å stoppe en praksis hvor utbyggingsinteresser med kommunal velsignelse får tillatelse til å rasere unike rekreasjonsområder med stort naturmangfold, uten interesse for eller kunnskap om betydningen for klima, natur og miljø i et bærekraftig samfunn.

Midtmarka er et område som benyttes årlig av tusenvis av barn, ungdom og voksne, lokalt og regionalt.

Å ta vare på slike nære og lett tilgjengelige naturområder og verne om biologisk artsmangfold, økosystem og livskraft er viktigere nå enn noen gang tidligere.

Virkningen av klimaendringen kan ikke dempes uten intakt natur. Økt vekst og sentralisering av befolkningen, enten i byer eller til tettsteder krever i betydelig større grad enn tidligere tilgang til de nære rekreasjonsområder, hvor urørt natur er en livskvalitet for ulike grupper i samfunnet, spesielt dem som har vansker med å ferdes i mer krevende terreng langt unna bosted.

Midtmarka til Håøya er et unikt naturlandskap karakterisert av variert furuskog fra E-39 til Eiervika med overgang til den granbekledde Håøy-toppen. Som helhet et nærområde for rekreasjon og friluftsliv omkranset av et flittig benyttet sjøområde av regional betydning. Landskapet har også viktige kvaliteter som del av et sammenhengende kystkulturlandskap.

Området er et lett tilgjengelige naturområder med furubarskog, lauvskog, lyng, myrområder og våtmark, og med et rikt artsmangfold av planter, dyr, amfibier, reptiler, fugler, og insektarter. Her opplever barn og voksne dette myldrende naturmangfoldet i nærområdet sitt.

Klimamessig er slike områder de aller beste til å anrike CO2 i vegetasjonen, men aller mest i jordsmonnet. Det tar mange 10-år å bygge opp et slikt reservoar av CO2. Betydningen av urørt natur er klart uttalt gjennom FN`s bærekraftsmål, EU`s klimamål og Norges forpliktelser (2030) til et bærekraftige samfunn. Delmålene innebærer bl.a. allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder/ offentlige rom, særlig for barn, unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Videre skal innsatsen styrkes for å verne om og sikre verdien av de nære kultur- og naturressursene i samfunnet ved bærekraftig planlegging og forvaltning.

Så hvorfor ofres dette naturlandskapet til fordel for utbyggingsinteresser? Har folkevalgte forstått bærekraftsmålene, eller stikkes hodet i sanden i den tro at natur er en ubegrenset ressurs og kan høstes for enda større forbruk uten tanke på kommende generasjoners behov for livskvalitet i lett tilgjengelig naturområder.

Å bygge ut Midtmarka med massiv boligbygging og tung teknisk infrastruktur er i seg selv uforenelig med kravet som er stilt i samfunnsdelen i kommuneplan for Alvær. I tidligere kommuneplan for Meland var sjøområdet avsatt til ”Område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag”, og området var båndlagt etter lov om kulturminner. Planen viste at Midtmarka og Håøya skulle reguleres til friluftsformål og kulturvern med arkeologisk verdi og rødlistearter, og hvor sjøområdet var avsatt for særskilt bruk eller vern.

Kvalitetskrav for boligområder er vedtatt i samfunnsdelen av Kommuneplan for Alvær (2019-31) hvor det bl.a. skal sikres trygg ferdsel for barn og unge, tilgang til natur og friområder, opprettholde kulturlandskapet og redusere behov for lokaltransport. Men hva skjer?? I Kommuneplanens arealdel for Meland 2015-26 har politikere og lobbyister i strid med tidligere kommuneplan klart det kunststykket å definere hele Midtmarka som område for bygg og anlegg hvor det skal legges til rette for «konsentrert busetnad i byggeområda». Det er oppsiktsvekkende og foruroligende at planvedtak omgjøres uten respekt for tidligere vedtak og kun i favør av utbyggerinteresser.

Byvekstavtalen for Alvær innebærer bl.a. å samle veksten i befolkningen i byer og sentrale tettsteder. Det er utpekt 7 vekstsentre i Nordhordland hovedsakelig Frekhaug, Knarvik, Manger, og mindre lokalmiljø spredt i kommunen. Prognose for nye boliger i kommuneplan for Alver kommune 2019-2031 tilsier 2 730 boliger som tilsvarer ca. 8 000 nye innbyggere. I plan for Midtmarka lanseres nå opp til 4 500 boliger i ulike byggetrinn. Dette tilsier 10- 12 000 nye innbyggere som skal konsentreres i et unikt naturlandskap med betydelige kulturhistoriske verdier, uten at dette er konsekvensutredet. En slik vekstrate er i motstrid både med kommuneplanens vedtatte boligvekst, og således i utakt med politiske vedtak og intensjonen i Byvekstavtalen hvor hensikten er å konsentrere nye boligvekst til hovedsentrene.

Det er således ingen logikk i å bygge ut Midtmarka. Hva er så poenget - en vekst uten grenser på bekostning av natur og kulturlandskap, og som ensidig er i investorers interesse?

Man må kunne forvente at folkevalgte forstår at økonomisk vekst må balanseres mellom flere hensyn, også hva et bærekraftig samfunn innebærer. Å fråtse i de økonomisk lettest utbyggbar naturområder uten å påvise konsekvenser av slik utbygging, er lite forenlig med bærekraftige lokalsamfunn.

Kommunen skal forvalte arealressursene til beste for innbyggerne. Dette innebærer å legge en langsiktig strategi for arealpolitikken i kommunen, dvs. en bærekraftig ressursforvaltning (jfr. kommuneplanen). Da må kommunen velge en styrt utvikling hvor interesser veies faglig og objektivt opp mot hverandre.

Å legge et 250 daa utbyggingsområde med arealkrevende 4 felts E39 med 20 000 ÅDT (80-90 fartssone) med tilknytningsveger og planfri kryssing til utbyggingsområdet, vil fullstendig ødelegge restene av kulturlandskapet og nærmiljøet på Flatøy og sprenge skalaen i landskapet.

Et naturtap kan ikke reverseres når området først er under utbygging. Naturmangfold ødelegges og kulturlandskapet raseres. Dette gjelder ikke kun for Midtmarka men også det unike landskapet rundt Brekkeløypa, Golfbanelandskapet på Fløksand, Gudmundsholmen med utfylling i Flatøyosen, m.fl.

Har politikere i Alver mistet fullstendig hodet i sin iver etter å ensidig tilfredsstille utbyggingsinteresser på bekostning av allmene interesser?

Vil tro at politikere i en ny storkommune ønsker å være sitt ansvar bevisst og utøve en politikk som er i tråd med de miljø- og klimamål som de selv har vedtatt for en bærekraftig ny storkommune.

Derfor et velmenende og godt råd til våre politikere i Alvær kommune: Stopp opp og reflekter over Midtmarkas kvaliteter. Gjennom Byvekstavtalen vil fortetting og videre utbygging rundt kommuneknutepunktene Frekhaug og Knarvik fortsette langt ut over perioden 2019-31. Et større sammenhengende natur- og friluftsområde vil være en viktig buffer mellom disse vekstsentrene, til allmenn glede og utfoldelse for befolkningen lokalt og regionalt. Det er ingen skam å snu, særlig når konsekvensen av en handling (vedtak) er irreversibel og uforenelig med kommunens bærekraftsmål, og også i strid med vedtatt prognose for boligvekst.

Artikkeltags