Gå til sidens hovedinnhold

Kvikksølvubåten utenfor Fedje: Reiser spørsmål til departementet og Kystverket

Artikkelen er over 1 år gammel

Statusrapport av U 864 Ubåten ved Fedje. Viser til foreslått prosjekt for å heve U 864 som vist i skissa under.

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

LESARBREV: Forslaget over er laga av Reidar Ulvøy, Kåre Tvedt og Jan Harry Moldøen. Sammen har vi kompetanse fra både det operasjonelle miljøet samt industriell kompetanse i tilknytning til fabrikasjon og vedlikehold av produkter til oljeindustrien. Prosjektet vi har foreslått har blitt evaluert av det operasjonelle bransjemiljøet som har lang erfaring fra undervanns- operasjoner. Konklusjonen er klar. Dette er en kurant operasjon der det er tatt høyde for høy grad av operasjonell sikkerhet med hensyn til å ikke spre kvikksølv-forurensing ifm. heving av vrakdelene. Selskapene som har vurdert prosjektet er selskap med den største erfaringen i verden på undervannsoperasjoner.

Forslaget er å løfte vraket fra havbunnen og legge det opp i en tett kasse som har tett lokk. Deretter heve vrakdelene kontrollert opp.

Prosjektbeskrivelse er sendt til Samferdselsdepartementet og Kystverket med flere. Et sammendrag av brevene til Samferdselsdepartementet og Kystverket forteller / forklarer vår status i saken.

Til Samferdselsdepartementets saksbehandlere og ansvarlige i U 864-saken.

Jeg viser til tidligere kommunikasjon i saken samt foreslått konsept for heving av vrakdelene. Jeg representerer det operasjonelle olje- og subseafagfeltet i denne saken. Det dreier seg om selskapene i verden med den største og beste operasjonelle erfaring innen blant annet fagfelta:

Subsea Construction, Subsea Commission, Subsea de Commission, Subsea Intervensjon fra fartøy og Rigg, Subsea Instalation, Subsea Inspection, Subsea Operation. Subsea riserless Intervention, Subsea wireline operations. Subsea operasjoner fra drilling rigg etc.

Jeg har nå fått tilsendt CV er tilhørende saksbehandlerne i Samferdselsdepartementet , Kystverket , Rambøll og Semar, dette etter utallige henvendelser og klager på avgjørelser om å ikke få innsyn i CV-ene. Folk flest trur og forventer at både saksbehandlere i Samferdselsdep. og de som håndterer saken i Kystverket har litt kompetanse innen de nevnte fagfelta, men slik er det ikke. Det er ingen relevant operasjonell subseakompetanse å finne på CV-ene til disse personene som håndterer U 864 saken. Det er en del relevant kompetanse hos Semar (ref. Semar sine operasjonelle CV-er) som er engasjert av Kystverket via Rambøll. Denne kompetansen er allikevel ikke i nærheten til å matche det miljøet som totalt finst i olje- og subseanæringa.

Når det gjelder henvendelsen om å få løyve til å utføre visuell inspeksjon av vrakdelene sammen med bransjefolk innen de fagfeltene som er nevnt, så venter jeg fortsatt endelig svar på dette. Island Offshore har stilt fartøy til disposisjon for bransjen. Vi skal kun se, ikke røre!

Målet med visuell inspeksjon er å optimalisere det foreslåtte konseptet. Dette er for øvrig samme arbeidsmetodikk bransjen bruker når vi skal utføre operasjoner på utstyr ute på sokkelen, der en ikke har full status på utstyret før en har gjort en inspeksjon.

Jeg gjentar tidligere forslag:

Sett sammen en allianse bestående av representanter fra det subseaoperasjonelle miljøet som nevnt ovenfor. Da sikrer man bredde i kompetanse, og man får et sterkt operasjonelt faglig team som er vant med og kan undervannsoperasjoner. Oljebransjen bruker og har brukt allianseprinsippet i mange sammenhenger. Det finnes mange eksempler på dette.

Mandatet til alliansen i første runde må bli som følger:

Teknisk og operasjonell vurdering av foreslåtte konsepter samt fullstendig risikoanalyse av hele operasjonen med stor vekt på å utføre heving av vrakdelene uten spredning av kvikksølv.

Sett krav til at alle i teamet skal ha minimum 15 års relevant operasjonell kompetanse fra subseaoperasjoner.

Teamet skal bestå av representanter med erfaring fra oljeoperatørselskapene med bred erfaring fra fagfeltet. Samt personer med erfaring fra subsealeverandørindustrien og offshorerederiene med relevant subseaoperasjonell erfaring. U 864 saken har nå versert i ca. 15 år uten å få noen endelig avklaring.

Les også

Fryktar for sjøtrafikksentralen på Fedje: – Sjøtrafikksentralen spelar ei viktig rolle i overvakinga av eit sterkt trafikkert farvatn

Foreslår følgende (som også er en vanlig arbeidsmetode i vår bransje) der man trenger operasjonell erfaring og trening ved nye, og ikke så vanlige operasjoner:

Fabrikker en full skala modell av den største vrakdelen av U 864. Bruk så modellen til å teste hevingsmetoden. Først på land. Deretter så foretar man en test på samme dybde som U 864 ligger på, optimaliserer prosedyrer, utstyr og trener personell.

Erfaringene olje- og subseabransjen samlet sett er enorm. Bransjen har utført og utfører undervannsoperasjoner som er mer teknisk og operasjonelt krevende enn å heve U 864. Den operasjonelle CV-lista til bransjen er lang. Eksemplene er mange.

Vår felles bransjekonklusjon er:

Vi har teknisk og operasjonelle kapasiteter i massevis i olje/subseamiljøet. Vi ser helt klart at miljøet i for liten grad er blitt brukt i U 864 saka.

Slik saka står nå, så har Samferdselsdepartementet bedt Kystverket om å vurdere om et jordskjelv vil kunne påvirke en eventuell tildekking av vrakdelene. Samt også om det er risiko for eksplosjon ved en eventuell heving av vrakdelene.

Vi har reist følgende spørsmålet til departementet og Kystverket med den pågående vurderinga:

Har Samferdselsdepartementet og Kystverket tenkt på å vurdere en eventuell terrorrisiko slik vraket ligger nå, samt etter en eventuell tildekking av vrakdelene, om det er det som blir det endelige resultatet?

Les også

Vi må heve ubåten ved Fedje!

Les også

Slik konkluderer Rambøll-rapporten om Fedje-ubåten

Kommentarer til denne saken