Fedje kommune sat i januar ned ei arbeidsgruppe for å utarbeide ein 4-årig handlingsprogram for å vareta og registrere kulturminne på Fedje. Gruppa fekk i oppdrag å skissere aktuelle arbeidsområde og registrere, verdsetje og kartfeste prioriterte kulturminne i kommunen.

Dei har komme fram til ei liste med ti punkt dei vil prioritere

  1. Fiske, fangst, fiskebåtar og naustmiljø (fiskebonden/kvinnehistorie, lostenesta, statsboltar)
  2. Torvindustrien på Stormark
  3. Stadnamn
  4. Kystlyngheia (lyngbrenning og sauehald, steingardar og vardar)
  5. Utgraving av Fagrevollen
  6. Hellisøy fyr tilgjengelegheit
  7. Kvinnehistorie (barneoppseding, organisasjonsliv, handverk)
  8. Skulehistorie
  9. Andre verdskrig (inkludert krigshistorie)
  10. Handel, næring og post (Kræmmerholmen etc.)

Dei blir foreslått at punkta 1–5 vert prioriterte i første 4-årsperiode, og resten i neste 4-årsperiode.

LES OGSÅ: Her er eigedommane som vart selde i Fedje i oktober

Gruppa har skissert ulike tiltak for korleis ein skal vareta dei ulike kulturminna, og vil ta initiativ til arbeid, til dømes «workshops» der dei inviterer og lærer opp deltakarane i å registrere og verdivurdere kulturminne.

LES OGSÅ: Sjekk alle eigedommane som er selde i din kommune i oktober