- Vi kan risikera å hamna i utkanten

USIKKER: Renate Myking og Karianne Tystad Storheim frå Radøy er usikre på kva ei kommunesamanslåing vil medføra. Foto: Øyvind Bjerkestrand

USIKKER: Renate Myking og Karianne Tystad Storheim frå Radøy er usikre på kva ei kommunesamanslåing vil medføra. Foto: Øyvind Bjerkestrand

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ei ny undersøking viser at unge nordhordlendingar utanfor Meland og Lindås er skeptiske til kommunesamanslåing.

DEL

– Vi treng å fiksa opp vegane på Radøy og det kan hende pengane vert meir fordelte dersom det vert ein større kommune, seier Renate Myking. Ho og Karianne Tystad Storheim er TIP-elevar ved Knarvik vidaregåande skule. Begge bur på Radøy og har delte meiningar om mogleg kommunesamanslåing.

– Det kan ha positiv innverknad på økonomien, men sam-tidig kan vi risikera å hamne litt i utkanten dersom Knarvik vert kommunesenter, seier Tystad Storheim.

– Vi likar eigentleg Radøy kommune slik den er, men det er vanskeleg å sei kva som kjem til å bli annleis, seier Myking.

Undersøking

Det er ei ny undersøking gjort av Respons Analyse for konsulentfirmaet Reservebenken som viser dei nye tala. Undersøkinga handlar om kva unge vaksne i Nordhordland tenker om framtida. 3000 personar busett i Nordhordland i alderen 25 til 39 år er blitt spurt.

Totalt sett er det 45 prosent av nordhordlendingane som er positivt stilt til kommune- samanslåing og 31 prosent som er negativt stilt. 24 prosent har inga oppfatning i spørsmålet. Desse tala er derimot svært varierande om ein samanliknar dei spurde frå Meland og Lin-dås med dei spurde frå dei andre kommunane.

Skilnader

I Meland og Lindås er 51 prosent positive til ei kommune-samanslåing. I dei andre kommunane er berre 28 prosent positive. I begge tilfella er det omtrent 25 prosent som seier dei ikkje har noko oppfatning i spørsmålet.

Undersøkinga viser også at 63 prosent av personane utanfor Meland og Lindås trur ei kommunesamanslåing vil føre til dårlegare tenestetilbod for innbyggarane. Berre 14 prosent meiner tenestetilbodet vert betre og 14 prosent trur ikkje ei samanslåing vil ha noko innverknad på tilbodet.

Ikkje overraska

–Det er dei same resultata som eg ville tippa på førehand, seier Jon Askeland som er ordførar i Radøy kommune og regionrådsleiar. Han er ikkje over- raska over skepsisen til kommunesamanslåing blant dei nordre Nordhordlands-kommunane.

– Det verker å vera større skepsis dess lengre nord for Knarvik ein kjem. Det ligg ei frykt for å verta styrt heilt frå Knarvik, seier Askeland. Sjølv er han opptatt av kommunen sitt beste i saka om ny kom- munestruktur.

– Det som driv meg er leiaransvaret. Det finst både positive sider og negative sider i ei kommunesamanslåing. Eg er berre for samanslåing så lenge eg kan tilrå det for innbyggarane i Radøy, seier ordføraren. Han fryktar også tvangssaman- slåing.

– No kan vi vere med å sette premissane sjølv for samanslåing i staden for at vi skal verte tvinga inn ein større kommune seinare - utan å delta i prosessen, seier Askeland.

Artikkeltags