Kommunale leiarar blir granska for lovbrot

«Krava til habilitet er brote i fleire høve ved utbetalingar frå kommunen». Kontrollutvalet i Meland kommune meiner saka er svært uheldig og kritikkverdig.