Der var bussen nok ein gong. I dag trefte den vassdammen, og no er eg blaut på buksa også. Det regnar sidevegs, og me er ferdige på skulen.

Dessverre går ikkje bussen i rute frå Vatne til barneskulen, så me må gå to kilometer i all slags vêr for å sjå bussen køyra rett forbi oss. Dag ut og dag inn. På denne strekninga er ikkje bussen rutegåande, så me får ikkje sitja på, og dermed gjeld det å håpa på fint vêr, medan me ser etter bussen som køyrer den strekninga me må gå. Heldigvis har det skjedd at ein snill bussjåfør har stoppa og late oss sitja på når vêret er som verst.

Unge stemmer i NH

Dei unge har mykje på hjarta, og me i lokalavisa ønskjer å løfta fram dei unge lokale stemmene.

I samarbeid med Nynorskdagane i Alver har Nordhordland utfordra elevar på Knarvik vidaregåande skule å skriva om det som engasjerer dei.

Framover vil fleire av ytringane til dei unge verta presenterte i avisa. Det kjem mellom anna til å handla om utanforskap, om å ikkje føla seg heime, om språk som identitet og kollektivtilbodet i distriktet.

Tre av innlegga vert premierte.

Me oppmodar andre unge som har noko på hjarta om å skriva til oss: [email protected]

For at ein kommune skal få folk til å busetja seg, er det nødvendig med kollektivtrafikk som bind bygdene saman. Og når kommunen har blitt så stor som Alver, vert det behovet mangedobla.

Kollektivtilbodet for oss som bur «på landet» eller «på bygda» er bedrøveleg. For meg som bur på Seim har fylket skulerutene å tilby. Det betyr ingen bussar i helgene eller på kveldane. Bussane som går til Knarvik, går 07.40 og 08.13. Dette er heldigvis berre i vekedagane, for noko meir hadde jo vore heilt overdådig.

For unge som bur nord for Nordhordlandsbrua, er busstilbodet essensielt. Me er avhengige av bussen for å komma oss ut til vennar, men like viktig: me treng bussen for å komma heim. Eg veit eg ikkje er aleine om å måtte gå fleire kilometer fordi det ikkje finst ein buss som går. Ikkje nok med at det manglar buss som me kan ta til og frå trening, me har heller ikkje alltid buss som går heim etter skulen.

Derfor spør eg dei som har ansvaret, Skyss. Kvifor kan ikkje bussen i det minste gå i rute frå Vatne til barneskulen slik at me kjem oss heim?

Skyss svarar Eivind (18)

Her er kollektivselskapet Skyss sitt svar på innlegget til Eivind:

Eivind set i sitt lesarinnlegg søkelys på fleire ulike spørsmål, men i stor grad handlar det om busstilbod i distrikta, ikkje minst i helger og på kveldstid.

Ønsket om eit betre tilbod er lett å skjøna, også for oss i Skyss. Samstundes er det slik at me må prioritera innanfor dei budsjetta me har og innanfor dei rammene me har fått tildelt. Med det utgangspunktet skal me gje flest mogleg eit best mogleg tilbod. Då må me også ta omsyn til kva passasjergrunnlag som finst på ulike stader.

På Seim er passasjergrunnlaget lite, og det medfører diverre at det ofte vil vere ein del gangavstand til næraste buss.

Me kan også forstå at det verkar underleg om ein blir forbikøyrd av bussen ein stad bussen ifølgje rutetabellen ikkje går. Forklaringa er enkel: bussar vil iblant ha transportetapper som ikkje er køyring bestilt og betalt for av Skyss.