Kalla inn og gjennomførte intervju. No lyser kommunen ut stillinga på nytt

Til trass for fjorten søkjarar og intervjurunde, vel kommunen å lyse stillinga ut på nytt.