– Den førre trafikksentralsjefen blei ikkje verande så lenge, så i eitt års tid så har trafikksentralen på Fedje blitt styrt frå Kvitsøy. No ønsker vi å få på plass ein ny trafikksentralsjef som skal vere på Fedje fast, seier Arve Dimmen.

Han er avdelingsdirektør for navigasjonsteknologi og maritime tenester i Kystverket.

Fedje sjøtrafikksentral blei oppretta i 1992 og har ansvar for å overvake og organisere skipstrafikken i området frå Sognesjøen i nord til Marstein i sør. Den er ein del av den internasjonale sjøtrafikksentraltenesta, som i Norge blir drifta av Kystverket. I tillegg til sentralen på Fedje, har dei sentralar på Kvitsøy, i Brevik, Horten, og Vardø.

Sjøtrafikksentralen på Fedje har 13 trafikkleiarar, med to på vakt til ei kvar tid.

Opphavleg blei den oppretta for å overvake og organisere tankskipstrafikken til og frå terminalane Sture og Mongstad. Seinare er ansvaret til sentralen utvida til å inkludere overvaking og organisering av skipstrafikken til og frå Bergen.

– Sjøtrafikksentralane er eit risikoreduserande tiltak for å førebyggje uønskte trafikksituasjonar i definerte risikoområde med stor trafikktettleik og der det er ein større del trafikk med farleg eller ureinande last, heiter det på Kystverket si nettside.

Kystverket ønsker søkarar som er sjølvstendige, strukturerte og har gode evner til koordinering og gjennomføring av prosessar. Til gjengjeld lokkar dei med ei utfordrande stilling med utviklingsmoglegheiter i eit maritimt miljø, ei løn på mellom 650 og 750 000, og ferieheimordning på nokre av Kystverket sine fyr. Søknadsfristen for stillinga er 17. januar.