Trafikkulykke i Gulen

To bilar skal ha vore involvert.