Onsdag formiddag møtte naboane som blir påverka av den planlagde vegutbygginga mellom Fløksand og Steinberget, representantar frå Alver kommune og Vestland fylkeskommune.

Utbygginga er ein del av utbetringa av strekninga Fløksand – Vikebø på fylkesveg 564 og det har vore to ulike vegalternativ opp til diskusjon.

I alternativ ein, vil rundkøyringa plasserast der det allereie er eit kryss, like etter busstoppet ved Vestbygdvegkrysset, og vegtraseen går gjennom skogen i nærleiken av nokre bustader.

I alternativ to vil den eksisterande vegen som no går gjennom bustad- og jordbruksområdet på Fløksand, verte utvida, heva og bygd ut med gang og sykkelveg. Før den går vidare over et jorbruksområde kjend som T-myra i nærleiken av eit hyttefelt.

– Mykje meir trafikk

Planleggingsleiar Ingar Hals i Vestland fylkeskommune meiner begge to er like gode alternativ, men at alternativ to er meir kostnadsbesparande. Dette er ikkje Ørjan Jakobsen og dei andre frammøtte einige i.

– I alternativ to tek ein mykje meir jordbruksareal, og for drifta mi, så utgjer det ganske mykje. T-myra er for eksempel beite for 15 sauer. Når ein driv eit småbruk på vestlandet, har ein ikkje så mykje å gå på, seier Jakobsen.

– I tillegg vil vi få mykje meir trafikk her og folk vil få vegen kloss innpå seg og miste delar av hagane sine.

Ekstrakostnader

Hals meiner dei to alternativa er trafikalt likeverdige, men gjev Jakobsen rett i at alternativ to er litt dårlegare med tanke på dyrka mark.

– Men elles ser eg på dei som like gode. I alternativ ein, vil ein få rundkøyring og støy i eit anna bustadområde. I tillegg til ein lengre og tyngre vegutbygging. Så det er ulemper og fordelar med begge alternativ.

– Jakobsen påpeiker at det er fleire bustader som blir påverka i alternativ to.

– Det har han nok rett, men vi meiner at det ikkje kan forsvare ekstrakostnadene det er å leggje vegen rundt dalen og gjennom skogen.

– Øydelagd idyll

Litt lenger nede i vegen er hytteeigarane Johannes Romstad og Gunnar Bøe opprørte over det dei karakteriserer som ulogiske planar.

– Vi har ein idyll som vert øydelagd av at dei skal lage veg igjennom eit landbruks-, natur- og friluftsområde, seier Bøe.

Romstad har ikkje noko tru på fylkeskommunen sine argument om at alternativ ein er billigare.

– Folk kjem til å ville løyse inn eigedommane sine. Det er over 20 bustader og hytter her, og det vil bli eit kaos av søksmål. Noko som blir ei stor ekstrautgift. Dessutan vil det vere utfordrande å lage veg igjennom eit myrområde, meiner han.

– Dei nærmaste hyttene vil ligge berre 50 meter ifrå vegen og det blir rett og slett uuthaldeleg for oss.

Prosjektleiar leiar i Nordhordlandspakken, Andreas Kolås, seier dei noterer seg innspela frå grunneigarane og naboane.

– Det er heilt greitt at dei kan vere ueinige, men det er lettare å prate når ein møtes her, i staden for å ta det ved skrivebordet. Her har folk moglegheit til å seie meininga si.

Planen er no ute på høyring og dei vil ta inn merknader til begge alternativa.

– Deretter sender vi den over til administrasjonen i kommunen, som vil gjere si vurdering, og til slutt er det opp til politikarane, fortel Ingar Hals.