Vindkraft har lenge vore ein heit debatt. Motstandarane trekkjer fram at vindmøller er skjemmande å sjå på, at dei er farlege for dyr og fuglar – og at der er plagsame for dei som bur i nærleiken.

Tilhengjarane trekkjer fram at dei er ein effektiv kjelde til fornybar energi, og at samfunnet kan tene mykje pengar på krafteksport.

I denne artikkelen tek Faktisk.no for seg sju sentrale spørsmål om vindkraft: