I sitt leserbrev 16. Juni i Strilen hevder MDG Alver at det er et ran å brenne oljen. Man må spørre seg hvem man raner. Er det fremtidens generasjoner som nå streiker hver fredag fra skolen for å få Norge til å stoppe oljevirksomheten? Eller er det vår fremtid vi raner ved å stenge oljekranen?

MDG Alver må ta til seg de reelle fakta ang Norges oljeproduksjon. På verdensbasis leverer Norge ca. 2% av verdens råolje. Stenger vi kranen her i Norge så stiger prisen på verdensmarkedet og de skrur opp kranen andre steder tilsvarende Norges bortfall. Ergo vår produksjon av råolje vil ikke ha noen som helst innvirkning på verdens forbruk av olje. Norge leverer ca. 25% av EU`s forbruk av naturgass. Dette bidrar til at land som England og resten av EU ikke fyrer med kull og dermed forurenser mindre. Stenger vi den kranen må de fyre med kull for å erstatte dette og dermed forurense mere. Så, vårt bidrag av naturgass hjelper EU å forurense mindre. Ergo så bidrar vår oljeproduksjon til mindre utslipp, målt globalt.
Ser vi vekk fra de to overnevnte så vil Norge tape enorme inntekter om vi stenger igjen oljekranen. Vi har ingen næring som kan erstatte denne hverken på kort eller lang sikt. Oljen gav Norge en eksport på 534 Milliarder kr i 2018 ( omregnet til 2019 kr) dette utgjorde 53% av Norges totale eksport i 2018. Oljen sysselsetter ca. 200 000 mennesker direkte eller indirekte.
Ser vi på Alver lokalt så vil vi miste inntekter fra Mongstad og det utgjør bare i skatt på verk og bruk ca. 100 millioner pr år. Inntektskatt for alle firmaene som er på Mongstad for å støtte oppunder oljenæringen vil og forsvinne sammen med kommuneskatt for arbeiderne. Hvordan har MDG Alver tenkt å erstatte både inntektene og arbeidsplassene i Alver?

Les også

2019 – året næringslivet i Nordhordland tok grep


«dei som forureinar mest, må endre mest, og bidra mest»


Norges utslipp av CO2 ekvivalenter var i 2018 52,9 millioner tonn noe som er + 3,4% siden 1990. Der er ikke stor økning for å si det forsiktig på 30 år. Befolkningen i Norge er på 5,258 millioner (2017) og vi slapp ut 10,06 tonn CO2 ekvivalenter pr innbygger.
Tyskland sitt utslipp på 904,7 millioner tonn , 10,9 tonn pr. innbygger med en befolkning på 82,79 millioner (2017). Tysklands areal er på 357 386 km² Norges areal er på 385 203 km² . Begge landene er da altså ca. like store i areal. Norge er ca. 8 % større. Vi slipper da altså ut 5,8 % av den mengden CO2 som Tyskland slipper ut. Begge land har forpliktet seg til å redusere samme mengde CO2 ekvivalenter i %. Så ser vi på CO2 utslipp pr. areal av kloden kommer Norge rimelig godt ut av regnestykket.
Norges areal delt på pr innbygger utgjør 681m2 pr innbygger.
Tyskland 43m2 pr. innbygger. Forurensning da fordelt pr person pr. areal blir da. Norge 14,7 kg pr. person pr m2.
Tyskland, 253,4kg pr. person pr. m2. Dette vil si at Tyskland forurenser 17 ganger mere pr person pr areal sett i sammenligning til Norge. Og når man da tenker at det er som dere hevder den globale forurensningen som må ned så er Norge da altså 17 ganger bedre enn Tyskland. Sett med globale øyne. Norge er så grønn at Tyskland er grønn av misunnelse. Men MDG vil fremdeles vi skal redusere våre utslipp og stenge oljen.

Vindmøller eller drapsmaskiner?


Selv om MDG er delt ang vindmøller så stemmer da altså 50% av dere for disse mastrodontene av noen drapsmaskiner. De dreper våre truete fuglearter som havørn og hubroer trekkfugler og liryper i tusentall. De dreper og millioner av tonn med insekter hvert år. Bare i Tyskland har de beregnet at deres vindmøller dreper 1200tonn med insekter årlig. Dette sett i samme lys som dere påstår at verden står i fare for å miste sine insekter. Vindmøllene tar opp 1,5 ganger Oslo sitt samlete areal, utrolige 681 Km2 i veier og anleggsflater i vår natur. Den raseres som om den ingen verdi lenger har. Bare for at vi skal selge grønn vindkraft til Tyskland.

Statens nye mål om Byvekstavtaler har som hovedmål og ikke øke biltrafikken, et såkalt nullvekstmål. Dette medfører en villet politisk styring om å bo tettere, konsentrere bo-områder rundt lokale byer og tettsteder. Alt på det grønne skiftes alter. Det skal ikke legges opp til spredt bebyggelse som fører til økt biltrafikk så all bebyggelse må gjøres i gåavstand til offentlig transport. Dette vil forringe Alver kommune på sikt da store arealer ikke vil kunne nyttes til bebyggelse. Sett i tråd med det elendige busstilbudet vi har i dag vil dette ikke bli noe bedre i fremtiden med dagens politikk.
Dere fremholder at bompenger må eksistere for å holde privatbilismen i sjakk og deres forslag om KAF er basert på en ubeviselig teori om menneskeskapt klimaendring. Der finnes ingen forskning som kan med 100% sikkerhet kan si at klimaendringene vi ser er menneskeskapt. Det finnes ikke nok beviser for dette. Det er mange teorier men ingen som kan ubeviselig slå dette fast. I et program på TV2 med programleder Gerhard Helskog er forsker Bjørn Samset fra Cicero og vinner av Nobelpris i fysikk Ivar Givær begge to helt enig at de siste 18 årene har vi ikke sett en eneste tendens til økning i den globale temperaturen. Til tross for den beviselige økningen i CO2.
Jorden og solen og ja hele universet har sine egne svingninger som vi enda ikke har klart å se sammenhengen i.

Når dere så går ut og sier det er et framtids ran å fortsette å hente opp oljen og kaller dette en eksistensiell utfordring som om det er leve eller dø så maler dere framtiden vår meget svart uten fundament i realitetene. Dere skremmer opp ungdom som ikke ser helhetene i hverken økonomi eller samfunn. Barn som er vel så glade i sin Ipad og skolefri. Be de samme barna ofre deres siste skrik i klær eller sminke for å forurense mindre. Det er et ytterst fåtall som gjennomfører på et slikt nivå.

Les også

Bompenger er god, grønn politikk

Dagros og klimafjerter


Dere går også ut mot vårt landbruk og pålegger klimaavgifter på Dagros som stakkers spiser gress, driter gjødsel og gir oss melk og biff. Stakkers Dagros slipper og en fjert i ny og ne som skal da avgiftsbelastes med CO2 ekvivalenter. Det er nesten så en ikke helt tror det man hører når dere fremholder en slik politikk. Landbruk er vel den mest bærekraftige næringen vi har her i Norge. Det finnes vel knapt dens like når det kommer til nytteverdi og verdiskapning for etterslekten.
Verden er blitt mindre enn den var for 53 år siden. Vi kan nå med letthet reise jorden rundt med fly og bil. Vi er kommet tettere på hverandre med den utviklingen det medfører. Både på godt og vondt. Men å tro og drive en politikk som å begrense nordmenns fly bruk til 3 turer pr år. En kvote man kan selge. Det er så ramlende gale som det kan forbli. Da har man mistet kontakten med denne jorden. At en framtid må være mere kortreist faller på sin egen urimelighet. Verden er blitt og vil fortsette å bli mindre. Vi kommer oss lettere rundt.
Det vi MÅ ta på alvor er å gjøre noe med er den forurensningen vi har av vår natur. Både på land og til sjø. Gjenbruk, resirkulering og kompostering burde vært frontet bedre.
Å erklære klimakrise fungerer ikke i et av Europas grønneste land. Da skyter dere spurver med kanoner og gjør klimasaken mere skade enn gevinst.