E39 langs Nordhordland Næringspark: Difor har gang- og sykkelvegen stått uferdig dei siste åra

Gang- og sykkelvegen som vart byrja på i 2016, har sidan same året stått uferdig. Dette har gjort det vanskeleg for fotgjengarar å ferdast langs E39 på Eikanger.