E39, bruer og tunnelar: Får knapp tid til å prioritere vegprosjekt

Samferdsledepartementet vil ikkje gi vestlandsfylket utsett frist til å kome med innspela til Nasjonal Transportplan.