Byvekstavtalen - dommedag eller er den allerede her?

Meir trafikk med buss og andre kollektive transportmiddel er eit av hovudmåla med byvekstavtalen.

Meir trafikk med buss og andre kollektive transportmiddel er eit av hovudmåla med byvekstavtalen. Foto:

Av
DEL

MeiningarFNB, FrP og sikkert noen andre partier i Alver er høyrøstet imot Byvekstavtalen ( BVA) og de bindinger den gjør for Alver kommune for fremtiden. Men er det bare den som låser vår kommune?

Undertegnede er sterkt imot BVA som den fremstår pr. i dag. La det være helt på det rene. Men det virker som om våre politikere har fullstendig glemt Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023.

Denne er vedtatt av kongelig resolusjon 14. mai 2019 og setter akkurat de samme begrensninger og forventninger som BVA legger til grunn når det gjelder arealbruken i kommunen. Har våre lokalpolitikere glemt å følge med i timen?

Disse forventningene er å regne som et styringsdokument for fylkeskommunene og kommunene og som er vedtatt, de endringene kommer enten vi vil eller ikke. Og den må vi dessverre innrette oss etter. Det er denne styringen Lars Sponheim sikter til når han uttaler seg: «Vi kan si nei til pengene, men Fylkesmannen skal handheva dei lovene som gjeld, enten de er med i avtalen eller ikkje.»

Innlegget held fram under lenkene:

Side 29 «REGJERINGENS FORVENTNINGER

• Kommunene har en aktiv og helhetlig areal- og sentrumspolitikk med vekt på styrking av sentrumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud lokaliseres i eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange.

• Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av sentrum og legger vekt på et langsiktig og forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere.

• Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes strategi for samfunns- og arealutvikling. Den legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging.

• Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter.»

Rune Chr. Tollefsen meiner Alver kommune er pålagt mykje av innhaldet i byvekstavtalen allereie.

Rune Chr. Tollefsen meiner Alver kommune er pålagt mykje av innhaldet i byvekstavtalen allereie. Foto:

Side 23 « REGJERINGENS FORVENTNINGER

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i transportsystemet.

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, byrom, kulturmiljøer, grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, handel og andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt.

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, blant annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er mindre mobile.¨

Side 21 3.1 Styrket knutepunktsutvikling

• Av hensyn til arealeffektivitet, reduserte klimagassutslipp og byspredning, mener regjeringen at det er viktig at det legges til rette for utbygging rundt kollektivknutepunkt i byer og tettsteder. Det vil også kunne styrke grunnlaget for levende byer, økt kollektivtransport, sykling og gange.

Så, hva gjør vi i Alver kommune. Tar vi pengene og håper på det beste eller sier vi nei og får de samme lovene tredd ned over hodet uten penger?

Artikkeltags