– Det er spennande, men mykje å halde oversikt over, seier Kolås.

I tolv år jobba han i Statens vegvesen før han blei flytta over til Vestland fylkeskommune grunna fylkessamanslåinga. Kolås er no prosjektleiar for Nordhordlandspakken.

– Eg har blant anna ansvar for korleis bompengane vi får inn, blir brukt på dei ulike prosjekta, seier han.

Nitten ulike prosjekt

Nordhordlandspakken består av 19 ulike prosjekt som skal gjere samferdselen i distriktet betre og tryggare. Tiltaka varierer mellom store utbyggingar som Marås-Soltveit, og til mindre prosjekt på Fedje.

Alle prosjekta har ei total prisramme på 1,5 milliardar kroner i 2017-tal. Dette er vedtatt i stortingsproposisjon frå Stortinget i 2017.

Av desse midlane kjem 60 millionar frå staten, 280 millionar frå fylkeskommunen og 1.160 milliardar frå bompengane.

– Prosjekta er porteføljestyrt, og ein må tilpasse prosjekta etter midlane som allereie er fastsett, seier Kolås.

– Kva skjer dersom de kjem over 1,5 milliard?

– Det kan vi ikkje, seier prosjektleiaren.

– Vil ikkje vere midlar til alt

Tidlegare denne veka publiserte avisa ei oversikt som viser at fleire prosjekt blir dyrare enn først antatt. I tillegg er det seks prosjekt som er sett på vent.

– Vi vil anta at det ikkje vil vere midlar til alt, men dette står i vedtaket til Stortinget, seier Kolås.

I vedtaket står det at pakken er underfinansiert, og at det ville ha kosta 1,8 milliardar. Likevel blei det sett ein grense på 1,5.

Det er dette som er årsaka til at ein heile tida må prioritere kva ein skal gå i gong med. Men at fleire prosjekt er over budsjettet i proposisjonen, er ikkje Kolås overraska over.

– Det er eit stort avvik frå prisen i proposisjonen, og kva som er den reelle prisen, seier han.

Vidare forklarar Kolås at det er vanskeleg å sei nøyaktig kva prisen på eit prosjekt vil vere, før ein har fleire detaljar.

– Kor tidlegare ein set prisen, kor større risiko er det for at den ikkje blir rett, seier han.

– Vi har kontroll

Trass det, meiner Kolås at dei har kontroll.

-Vi ligg som forventa på det ting vil koste, seier han.

Han fortel at dei gjer ei vurdering av prosjektet, og låser av ein sum.

– Slik kan vi jobbe vidare, og vedta andre prosjekt vi skal i gong med.

– Kan folk risikere å måtte betale meir bompengar fordi det blir dyrare?

Nei. Då må vi prioritere prosjekt, og kutte vekk dei som er lågast prioritert.

– Vi må tilpasse oss midlane vi får inn frå innbyggjarane, ikkje omvendt, legg Kolås til.